Språklig och kulturell mångfald

I många förskolor, skolor och utbildningar går elever med annan språklig och kulturell bakgrund än den svenska. Några av dem har funktionsnedsättning och behöver specialpedagogiskt stöd.

I mötet med dem behöver vi förstå hur erfarenheter och normer kan påverka sättet att se på behov och möjligheter till utveckling.

Kunskap, språk och kultur

När barnens och elevernas individuella erfarenheter av språk och kultur tas tillvara får de möjligheter att utveckla kunskap på lika villkor som de med svenska som modersmål. De uppdrag vi får visar också på vikten av att ta hänsyn till erfarenheter och normer kopplat till funktionsnedsättning och behov av stöd.

Modersmålslärare och elevhälsoteam

Samarbete mellan modersmålslärare och elevhälsoteam ökar förutsättningarna för att språkliga och kulturella erfarenheter ska tas till vara och bidra till ett fungerande specialpedagogiskt stöd. I vårt utbud av fortbildning på distans finns kursen Den mångkulturella skolan.

Flerspråkighet och läsning

Specialpedagogiska skolmyndigheten har gett ut en svensk översättning av ett norskt flerspråkigt material som mäter tidig avkodning och läsning hos flerspråkiga elever. Materialet finns på arabiska, finska, somaliska och spanska.

Läs mer om kartläggningsmaterialet för avkodning och läsning för flerspråkiga elever.

Publicerat måndag 2 februari 2015 Granskat tisdag 16 april 2019