Specialpedagogisk rådgivning

Vi ger specialpedagogisk rådgivning till lärare, förskollärare, arbetslag, elevhälsa, central elevhälsa eller annan stödresurs i kommunen, rektorer, förskolechefer och skolhuvudmän. Förfrågningar om stöd kan gälla alla åldersgrupper samt alla skolformer. Vi erbjuder även utbildning till föräldrar inom några funktionsnedsättningsområden. I många frågor samverkar vi med landsting, län och andra myndigheter med beröring till skolområdet.

Vårt stöd bygger på specialpedagogikens relationella perspektiv. Vi fokuserar på samspelet mellan funktionsnedsättningar, pedagogik och lärmiljö. Utgångspunkten för våra insatser är alltid den inkomna frågeställningen. Vi börjar med en orientering kring behov och möjligheter. Vi utgår ifrån de resurser och den kompetens förskolan, skolan och skolhuvudmannen själv har för att se vad vi kan komplettera med.

Orientering

Vi möts i ett orienterande samtal där rektor eller förskolechef, stödfunktion och specialpedagog finns med. Samtalet kan handla om barns och elevers lärande, pedagogers arbete, er verksamhet eller organisation. Vi möter även förvaltningschefer samt kommuner och arbetar med övergripande tillgänglighetsfrågor. Genom orienteringen kommer SPSM:s rådgivare överens med den som skickat in en förfrågan om vad uppdraget innebär.

Överenskommelse

Efter orienteringsmötet gör vi en överenskommelse tillsammans med berörda parter om en eventuell insats. Det kan vara på individ-, grupp- och organisationsnivå, exempelvis pedagogiska strategier och förhållningssätt, pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättning, anpassade läromedel, åtgärdsprogram, betyg och bedömning, kompetensutveckling eller specialpedagogisk utredning.

Insats

Insatsen gör vi tillsammans med berörda parter och den kan ske på varierande sätt beroende på behov.

Uppföljning och utvärdering

När vi genomfört de insatser vi kommit överens om gör vi en utvärdering tillsammans för att bedöma om vi uppnått det gemensamt uppsatta målet. När målet är uppnått avslutas ärendet.

Söka specialpedagogiskt stöd

Du söker specialpedagogiskt stöd här på vår webbplats. Formuläret där du fyller i dina kontaktuppgifter och vad din förfrågan gäller hittar du här.

Publicerat tisdag 14 augusti 2012 Granskat tisdag 31 oktober 2017