Illustration: En flicka står och håller i en bok.

Strukturerad fonem- grafemkoppling

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, har utvärderat tester och insatser för barn och ungdomar med dyslexi. Rapporten visar bland annat att den metod som på engelska kallas phonics, är den som ger bäst resultat när det gäller en god läsutveckling. Begreppet phonics har översatts som strukturerad fonem- grafemkoppling och vi ska ge en kort översikt över vad det innebär.

Läsinlärning kan ha två ingångar, den ena tar sin utgångspunkt i hela språket och kallas helhetsmetoden, på engelska whole language. Metoden bygger på antaganden om att eleverna med hjälp av engagerande berättelser till viss del kan förutsäga innehållet i läsningen genom egna slutsatser. Metoden kallas också analytisk metod.

Varje bokstavsljud är viktigt

Den andra metoden har sin utgångspunkt i ljuden i det talade språket, och kopplingen mellan ljud och skrivna tecken. Den har i Sverige kallats ljudmetoden, eller den syntetiska metoden. Inom phonics-traditionen lägger man stor omsorg på att träna bokstäverna och öva den fonologiska medvetenheten. Inlärningen sker stegvis och med ett moment i taget. Eleverna ska bli säkra på varje bokstavs form och ljud, först därefter övas sammanljudningen.

I praktiken är det ganska sällan som lärare använder sig renodlat av den ena eller andra metoden. Det finns för- och nackdelar med båda. Skickliga lärare måste behärska fler läsmetoder, och kunna avgöra med precision var varje elev befinner sig i sin läsutveckling, för att kunna anpassa undervisningen. Om läsningen kört fast helt, kan man rikta in sig på enbart den ljudmässiga delen av läsningen för en tid.

Lära på djupet

Strukturerad fonem- grafemkoppling, ger eleven möjlighet att på djupet lära sig hur ord skrivs, genom att noga bearbeta de lästa och skrivna orden, snarare än att leta efter ledtrådar utanför det skrivna. Att arbeta med strukturerad fonem- grafemkoppling kan göras på flera sätt. Variation och omväxling är det som gör arbetet roligt. Det kan ske med hjälp av olika spel eller datorprogram. Det görs med fördel enskilt eller i en liten grupp, med elever som behöver mer tid för arbetet.

Elever som är helt säkra på fonem-grafemkoppling, har en god utgångspunkt i sin fortsätta läsutveckling. De kan med gott självförtroende ge sig i kast med mer krävande läsning!

Publicerat måndag 1 mars 2021