Översiktsbild över de olika läromedlen för läsinlärning

Guide för läsinläring

Här är en guide som visar de olika läromedlen som finns för läsinläring. Alla läromedel börjar med en metod för att sedan fortsätta med någon annan metod eller andra metoder. 

Ladda hem guiden i pdf-format. (Senast uppdaterad i januari 2018)
I guiden står också en lista över vilka förlag som givit ut respektive läromedel.

Så här läser du guiden:

Alla läromedel följer pilarna och prövar både helhet och delar. De läromedel som börjar med helhet kommer så småningom till delar. Metoderna som börjar med delar kommer så småningom till helhet.

Helhetsmetod

 • Hela texter där eleverna får känna sig som läsare, får gissa, bilder, ej bunden ljud- och bokstavsinlärning. 
 • Utgår från helheten, från textens meningar till ord, till ljud och bokstav.
 • Betonar förståelse och barns behov av mening och att få vara läsare från början.

Kombinerad metod

Analytisk och syntetisk, ofta bunden ljud- och bokstavsinlärning, texterna följer inte ljud- och bokstavsinlärningen.

Ljudmetod

 • Metoden går från delarna till helheten, från bokstav och ljud till ord, meningar och hel text/helhet.
 • Bunden ljud- och bokstavsinlärning, texterna ljudenliga.
 • Betonar att träna avkodning och automatisera denna innan man kan söka förståelse.

Ordbildmetoden

Metoden bygger på att eleven lär sig läsa genom att se hela ordbilder. Läsinlärningen sker genom att läraren och eleven arbetar via sex olika steg:

 1. Första steget innebär att läraren presenterar och förklarar ett ord.
 2. I steg två visar läraren hur ordet ser ut skrivet, antingen på tavlan eller på ett papper.
 3. När man har kommit till steg tre uttalar läraren ordet för eleven.
 4. Steg fyra innebär att eleven betraktar och uttalar ordet efter läraren.
 5. Läraren tar i steg fem bort det skrivna ordet och låter eleven själv skriva.
 6. Eleven utläser ordet själv, som eleven skrivit på egen hand.

Stavelsemetoden

Metoden utgår från stavelser. Genom att muntligt lära sig att dela upp ett ord i stavelser förväntas detta överföras till läsning och skrift. Motiveringen är att barnet har färre komponenter att hålla i korttidsminnet än vad fallet är med läsning baserad på fonem.

Början-rimdel

Det gäller att hitta orddelar som är större än enskilda bokstäver/ljud, men mindre än enstaviga ord. Efter engelsk forskning om "onset" och "rime", som här översätts som början-rimdelar. Materialet utgår från ordens uppbyggnad i delar (början - rimdel) och utifrån ljud. 

Början (onset) är den eller de konsonanter ett enstavigt ord eller en orddel börjar på och rimdel (rime) är den efterföljande vokalen, plus den eller de konsonanter som står efter vokalen.

Exempel: I ordet "bad" är "b" början (onset) och "ad" rimdel (rime). I ordet "strand" är "str" början (onset) och "and" rimdel (rime). 

Övningarna ska stärka de delar i språkutvecklingen som är viktiga vid läsinlärningen, nämligen att kunna uppfatta ordens delar och ljud.

Publicerat torsdag 4 januari 2018 Granskat onsdag 10 januari 2018