Tre elever sitter och skriver vid ett runt bord. En lärare sitter också vid bordet. I bakgrunden syns ett annat bord där tre elever sitter och jobbar.

Varierad undervisning genom stationer

Att anpassa undervisningen så att den fungerar för alla elever är en utmaning. Ett sätt att erbjuda olika sätt att ta sig an en uppgift är att erbjuda olika stationer. Så arbetar förskoleklasserna på Kyrkskolan i Svedala.

När de arbetar med mönster kan de ha en station med trästavar i olika färger, där eleverna själva väljer hur många färger de vill använda i sitt mönster. Vid en annan station får de leta mönster i klassrummet och vid en tredje station har läraren påbörjat mönster av olika svårighetsgrad som eleverna ska bygga vidare på och beskriva.

– På samma sätt arbetar vi i svenskan. Om vi jobbar med bokstavsljudet ”o” så kan vi ha en station där eleverna får skriva ord med o i, en annan där de får rita saker med bokstaven i och en tredje där de ska välja ut bilder på saker med o i bland de bilder som jag lagt fram. Sedan får eleverna välja vilken station de vill arbeta vid. Det har gjort att det blir naturligt att man kan lösa en uppgift på olika sätt, säger Nathalie Lindgren, förskollärare.

Vill lära sig mer om anpassningar och utmaningar

Ibland hjälper förskollärarna eleverna att välja bord genom att prata med dem om hur det gick förra gången och om de ska pröva en annan station denna gång. På så sätt blir eleverna medvetna om sitt egen lärande och kan se sin egen progression. Men allt löser sig inte genom att ha stationer. Nathalie vill lära sig mer om alternativa sätt att genomföra olika lektioner och uppgifter, för att kunna differentiera undervisningen mer.

– Jag skulle vilja ha mer handledning i hur jag kan arbeta med anpassningar och utmaningar, alltså själva ”huret”. Till exempel hur vi på bästa sätt använder det bildstöd vi fått eller hur vi kan anpassa undervisningen utifrån elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Förskollärarna följer upp anpassningarna med eleverna i klassrummet genom att se om de svarar på en anpassning eller inte. För att få in elevernas åsikter pratar de med varje elev om anpassningarna och ibland låter de alla elever göra en tumme upp eller ned för att svara på om en aktivitet var lätt eller svår. 

Regelbundna avstämningar

En förändring skolan kommer att göra nästa läsår är att planera in regelbundna möten då förskollärarna kan träffa logoped och specialpedagog för att kontinuerligt stämma av anpassningar och utmaningar.

– Det är svårt att hitta tider med kort varsel. Så jag tror det blir jättebra med inplanerade möten för att följa upp hur anpassningarna fungerar och om de behöver justeras.

Nathalie avslutar med att säga att kartläggningen och uppföljningen gett ett bra underlag för både utvecklingssamtal med vårdnadshavare och överlämningssamtal till mottagande lärare i årskurs 1.

Publicerat måndag 24 augusti 2020