Teacher Professional Learning for Inclusion

Projektet Lärares professionella lärande för inkluderande utbildning, TPL4I utforskar nyckelfaktorer gällande hur styrning av pedagogers grundläggande utbildning och kompetensutveckling leder mot ökad förmåga att inkludera alla elever i klassrummet.

Bakgrund

En avgörande faktor för att inkludera elever i en utbildning av hög kvalitet är pedagogers förmåga till ledning och stimulans för alla elever. För att nå detta mål krävs vägledning att utveckla medlemsländernas professionsutveckling för pedagoger gällande inkluderande undervisning. Detta projekt startade 2018 och kommer att avslutas 2021. 

Syfte 

Projektet TPL4I syftar till att identifiera nödvändiga delar i stöd och styrning för att förbereda och kompetensutveckla all pedagogisk personal så att de har förmåga att inkludera alla elever i undervisningen. Alla elever är även elever med funktionsnedsättningar, nyanlända, elever med annat modersmål samt elever från ogynnsam socioekonomisk bakgrund.

Målgrupp

Beslutsfattare inom lärarutbildning och kompetensinsatser för lärare.

Tidplan

Fas 1 (2018-2020) och Fas 2 (2021)

Aktiviteter

Ramverk i projektet

Termen ”pedagogers professionella lärande”, här förkortat TPL syftar på ett kontinuum i stöd och utbildning inom alla stadier från 

  • grundläggande lärarutbildning
  • specialistutbildningar
  • kompetensutveckling för yrkesverksamma inom utbildning samt lärarutbildare

Frågor som förväntas besvaras i projektet:

  • Vilka nuvarande prioriteringar kan man hitta i forskning samt i Internationella dokument gällande pedagogers professionella lärande för inkluderande undervisning?
  • Vilken styrning finns i medlemsländerna gällande TPL och hur är det förankrat i styrkedjan?
  • Vilket ramverk är nödvändig för att förbereda all pedagogisk personal att inkludera alla elever i undervisningen?
  • Vilka prioriteringar gällande TPL behöver utvecklas framåt?

Publikationer

Fas 2 (2021)

I ett föregående projekt 2012 producerades ett användbart verktyg Lärarutbildning för inkluderande undervisning  Kompetensprofil för lärare. Profilen lyfter fram nödvändiga värden i grundläggande lärarutbildning och kompetensutvecklingsområden för fortsatt professionsutveckling och bedöms vara fortsatt användbar av medlemsländerna men behöver uppdateras och justeras. 

 

Under 2021 kommer kompetensprofilens värden och kompetensutvecklingsområden därför att ligga till grund för 

  • Enkät till medlemsländerna om möjligheter, hinder och erfarenheter av arbete med profilen
  • Ett kluster av länder bjuds in till fördjupat samtal kring kompetensprofilens användbarhet gällande värden och kompetensutvecklingsområden
  • Uppdatering av kompetensprofilen från 2012 utifrån analys av ländernas fördjupade samtal skickas ut till samtliga medlemsländer för återkoppling
Publicerat måndag 6 september 2021