Supporting Inclusive School Leadership

Projektet – Inkluderande skolledarskap syftar till att stödja skolledare och skolhuvudmän i sin roll att främja en inkluderande likvärdig utbildning för alla elever. Projektet fokuserar på vad skolans ledning bör utveckla för att främja en inkluderande utbildning av god kvalitet för alla elever. 

Bakgrund

Skolans ledarskap är en avgörande faktor för att utveckla en mer inkluderande utbildning så elever får sina rättigheter tillgodosedda. I flera tidigare projekt såsom Organisation of Provision to Support Inclusive Education och Raising the Achievement of All Learners in Inclusive Education har detta blivit tydligt. Därför har detta projekt kopplingar till många andra kunskapsområden inom inkluderande utbildning.

Syfte

Projektet syftar till att undersöka hur man utvecklar och främjar inkluderande skolledarskap genom ramverk och stödmekanismer. Tre frågeställningar ramar in projektet

  • Vilket ramverk krävs för att utveckla och stödja inkluderande ledarskap i hela utbildningssystemet?
  • Vilka är de nödvändiga kompetenserna för ett effektivt inkluderande skolledarskap lokalt?
  • Vilka stöd- och utvecklingsmöjligheter krävs för att utveckla och skapa ett hållbart inkluderande ledarskap?

Målgrupp

Målgrupp för materialen är beslutsfattare och professionella med ledarskapsuppdrag inom utbildning i syfte att utveckla ett inkluderande skolledarskap.

Tidplan 

Fas 1 började 2017 och avslutades 2019. Under denna period analyserades styrdokument och forskningsunderlag sammanställdes. 

Fas 2 började 2019 och kommer att avslutas 2022. Under perioden har en vägledning tagits fram tillsammans med ett självreflektionsverktyg som stöd för ländernas olika behov när det gäller att utveckla ett inkluderande ledarskap. 

Aktiviteter

Projektet har letts av staben i European Agency som tagit fram underlag i fas 1. 

I fas 2 har staben tillsammans med en arbetsgrupp med representanter från Sverige, Irland, Malta och Ungern tagit fram underlag. Utgångspunkter för skolledares verksamhet ser mycket olika ut i respektive land men en gemensam grund har arbetats fram. Materialen har prövats i respektive land när det gäller relevans och användbarhet då kontexten är olika i länderna. 

Publikationer 

Fas 1

Fas 2

  • Vägledande ramverk - Policy Framework. I ramverket presenteras vägledande principer för inkluderande ledarskap. 
  • Självreflektionsverktyg - I verktyget finns underlag för skolledning och beslutsfattare att skatta sin egen process för att utveckla inkluderande ledarskap. Särskilt fokus i reflektionsverktyget är dialog mellan skolledning och beslutsfattare. Beslutsfattare i detta sammanhang är skolhuvudmän och skolchefer. 
    Syftet med underlaget är att ge skolledare stöd att utveckla sin praktik samt underlag för dialog med skolchefer och skolhuvudmän om inkluderande ledarskap.

 

Publicerat måndag 6 september 2021