Inclusive Early Childhood Education

Projektet Inkluderande Förskole utbildning syftade till att synliggöra betydelsen av tidigt stöd och inkluderande utbildning. Tidigt stöd påverkar fortsatt utbildning och socialisering.

Bakgrund

Projektets fokus är Förskolans roll i ett inkluderande samhälle. I Europa ser förskoleverksamheten mycket olika ut gällande form och vilka barn det gäller. Därför har projektet fokuserat på hur förskolan möter, engagerar, anpassar och ger stöd så att alla barn får möta en verksamhet med hög kvalitet.

Syfte

Identifiera faktorer som hindrar eller möjliggör en förskola med hög kvalitet för alla barn i en inkluderande lärmiljö. Samla in kunskap om vad som kännetecknar inkluderande förskolemiljöer där alla barn, men särskilt de barn som har störst behov, möter en verksamhet som skapar hög delaktighet och lärande. 

Huvudfrågan i projektet var:

  • Vilka avgörande kännetecken finns i inkluderande förskoleverksamheter av hög kvalitet?

Målgrupp 

Beslutsfattare nationellt och lokalt är huvudmålgrupp. Men underlaget kan även vara intressant för forskare och praktiker som vill utveckla verksamhet.

Tidplan

Projektet startade 2015 och avslutades 2017. Det byggde även på tidigare projektresultat från 2004 och 2010.

Aktiviteter 

EU kommissionen har skapat ett ramverk Proposal for key principles of a Quality Framework for Early Childhood Education and Care (ECEC) (2014) som blev utgångspunkt för projektets ramverk. För att utveckla kvalitet i inkluderande förskoleverksamhet fokuserade projektet särskilt på målsättningar kring ett helhetsperspektiv på barns lärande och utveckling, nära samverkan med familjen samt kvalitetsstrukturer och processer i verksamheten. 

Fem tematiska områden lyftes fram:

  • Tillgång till förskoleverksamhet av hög kvalitet för alla barn
  • Personalens kompetens
  • Läroplaner och/eller innehåll i verksamhetsplaner
  • Uppföljning och utvärdering
  • Styrning och finansiering

Slutsatser

Projektet har bidragit med tre avgörande slutsatser:

  1. Högkvalitativ förskoleverksamhet bör vägledas av en inkluderande vision och med målsättning att säkerställa alla barns tillhörighet, engagemang och lärande
  2. För att stödja verksamheten till ständiga förbättringar arbetades självvärderingsverktyg fram som fokuserade på en tillgänglig lärmiljö fysiskt, socialt och pedagogiskt
  3. Genom undersökningar och analys skapades en modell, Ecosystem Model of Inclusive Early Childhood Education. Det är ett ramverk för en inkluderande verksamhets avgörande strukturer och processer samt vilka resultat det kan leda till för barnen. Modellen kan stödja beslutsfattare och praktiker i samverkan när man planerar, följer upp och förbättrar kvaliteten i verksamheten. 

Publikationer

Publikationer från projektet hittar du på projektets webbplats: https://www.european-agency.org/projects/iece

Publicerat måndag 6 september 2021