European Agency Statistics on Inclusive Education

Projektet samlar statistik i medlemsländerna i förhållande till:

 • Population och deltagande i inkluderande utbildning
 • Andel elevers tillgång till inkluderande utbildning fördelat på åldersgrupp
 • Elever med beslut om rätt till stöd
 • Andel elever med beslut om rätt till stöd fördelat på kön
 • Andel elever med beslut om rätt till stöd och åldersgrupper

Bakgrund

Inom det specialpedagogiska området, som är ett tvärprofessionellt kunskapsområde, finns det inga enkla definitioner. En persons behov kan förenklat bero på antingen faktorer inom personen eller faktorer utanför personen i omgivningen. Det finns heller inga gemensamma kriterier vilken typ av stöd olika elever behöver. European Agency har samlat kvantitativ data kring inkluderande utbildning sedan 1999 och kommit överens ett underifrån perspektiv utifrån ländernas egna definitioner av särskilt stöd. 

Syfte

Erbjuda medlemsländerna underlag kring elevers rätt till delaktighet, stöd och likvärdig inkluderande utbildning. 

Målgrupp 

Beslutsfattare inom inkluderande utbildning

Tidplan

Vartannat år publiceras data gällande antal elever i behov av stöd och var de får sin utbildning sedan 2012/2013, 2014/2015 och 2016/2017. 

Aktiviteter

Det kvantitativa statistiska underlaget samlas in gällande:

 • Population och deltagande i inkluderande utbildning
 • Andel elevers tillgång till inkluderande utbildning fördelat på åldersgrupp
 • Elever med beslut om rätt till stöd
 • Andel elever med beslut om rätt till stöd fördelat på kön
 • Andel elever med beslut om rätt till stöd och åldersgrupper

Som komplement till det kvantitativa underlaget skickar medlemsländerna in ett kvalitativt underlag utifrån överenskomna metoder i projektet inom fyra områden. Områdena är:

 1. En beskrivning hur ett beslut om stöd i respektive land relaterar till gemensam definition.
 2. En närliggande indikator kopplat till deltagande i inkluderande utbildning. Det vill säga hur länderna bedömer att elever har 80% av sin undervisning i ordinarie grupp
 3. En detaljerad beskrivning vilka som bedöms vara exkluderade utifrån gemensam definition.
 4. Hur data från fristående verksamheter finns i underlaget.

På EASIE finns tillgänglig kvantitativ och kvalitativ information från respektive land. Underlaget presenteras i ett tillgängligt, jämförande och interaktivt format. 

Resultat och publikationer

Som resultat av insamling av data har analyser och slutsatser tagits fram gällande 

 • elever utanför skolsystemet 
 • generella nyckelbudskap.

Elever utanför skolsystemet

Under 2019 – 2020 har projektet undersökt målgruppen genom tre frågor:

 • Vad menar vi med begreppet utanför skolan?
 • Vilka är eleverna utanför skolan och vilken situation befinner de sig i?
 • Vilka data samlas in gällande målgruppen och vad skulle kunna samlas in?

En bakgrundsrapport har producerats Background Information Report som ger överblick över aktuell forskning och dataläget i medlemsländerna. 

Det har även gjorts en enkät med 19 medlemsländer som ger mer specifik information om respektive land

Slutligen har det producerats en rapport kring uppdraget, Out-of-School and Out-of-Data? Out-of-School Learners in the European Agency Statistics on Inclusive Education (EASIE) – Conceptual Working Paper. (A. Watkins and A. Lenárt) som tydliggör utvecklingen inom området. Rapporten visar även på skälen till varför man behöver fortsätta undersöka denna målgrupp.

Generella nyckelbudskap

Förutom data produceras vartannat år rapporter som lyfter fram nyckelbudskap och resultat gällande insamlingen på olika språk.

EASIE 2018 Dataset Cross-Country Report

EASIE 2016 Dataset Cross-Country Report

EASIE 2014 Dataset Cross-Country Report

Rapporterna lyfter särskilt fram rätten till:

 • Tillgång till grundläggande utbildning för alla
 • Tillgång till inkluderande utbildning
 • Stödets organisering och placering för elever i behov av stöd
 • Data uppdelat på kön när det gäller Stödets organisering och placering för elever i behov av stöd
 • Åldersuppdelad data när det gäller Stödets organisering och placering för elever i behov av stöd

Metodrapport

För att bättre förstå hur data samlas in och varför detta görs med medlemsländerna behöver man läsa metodrapporterna. Där hittar du även förklaringar till arbetsprocessen och metoder för insamlingarna. Det finns två rapporter:

first Methodology Report

second Methodology Report

Det finns även Excel-filer som du kan beställa från secretariat@european-agency.org kopplade till rapporterna ovan. 

Publicerat onsdag 22 september 2021