European Agency Statistics on Inclusive Education

Projektet samlar statistik i medlemsländerna i förhållande till:

 • Population och deltagande inom den vanligaste utbildningen (mainstream) och inom andra former av utbildningar fördelat på åldersgrupper och kön
 • Elever med beslut om rätt till stöd fördelat på placering, åldersgrupper och kön

Bakgrund

Syftet med projektet är skapa underlag kring elevers rätt till delaktighet, stöd och likvärdig inkluderande utbildning. Målgruppen är främst beslutsfattare inom utbildningsområdet. Projektet tillhandahåller data som informerar om olika länders upplägg av inkluderande utbildning och relaterar till Europeiska kommissionens strategiska mål för inkluderande utbildning och genomförandet av artikel 24 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

European Agency har samlat in data kring inkluderande utbildning sedan 1999. Till datainsamlingen hör även en beskrivande rapport om respektive lands utbildningssystem utifrån levererade svar på ett antal frågor om hur rätten till stöd hanteras, vad den efterfrågade informationen omfattar och hur den kan förstås.

Periodicitet

Tidigare skedde insamlingen vartannat år, men från och med läsåret 2020/21 rapporteras uppgifter in årligen. Dock är det inte det innevarande läsårets uppgifter som lämnas utan data för ett läsår två år tillbaka, dvs. våren 2022 inrapporterades uppgifter om läsåret 2019/20.

Aktiviteter

Det data som rapporteras inom projektet rör:

 • Population och deltagande inom den vanligaste utbildningen (mainstream) och inom andra former av utbildningar fördelat på åldersgrupp
 • Elever med beslut om rätt till stöd fördelat på placering, kön och åldersgrupper

Som komplement till det kvantitativa underlaget sänder medlemsländerna in bakgrundsinformation som beskriver landets utbildningssystem utifrån givna frågeställningar om bland annat:

 • vilka erkända utbildningar det finns i landet från förskoleklass upp till gymnasieskola och hur data från fristående eller alternativa verksamheter finns redovisade i underlaget
 • hur ett beslut om stöd relaterar till den gemensamma definitionen för datainsamlingen
 • hur stor andel av undervisningen som elever har inom den vanligaste utbildningen (mainstream) i ordinarie grupp
 • vilka elever som bedöms vara exkluderade utifrån de framtagna definitionerna

På EASIE finns tillgänglig kvantitativ och kvalitativ information från respektive land.

Resultat och publikationer

Som resultat av insamling av data har, förutom övergripande rapporter för olika läsår, även rapporter tagits fram om elever utanför skolsystemet, kring generella nyckelbudskap och metodrapporter.

Elever utanför skolsystemet

Under 2019 – 2020 arbetade projektet med en fördjupning kring tre frågor:

 1. Vad betyder begreppet ”utanför skolan”?
 2. Vilka är eleverna utanför skolan och vilka situationer befinner de sig i?
 3. Vilka data samlas in gällande målgruppen och vad skulle kunna samlas in?

Det finns en bakgrundsrapport som ger överblick och dataläget i medlemsländerna. Även en enkätundersökning genomfördes i 19 medlemsländer som gav mer specifik information för respektive land. En rapport som ligger till grund för utvecklingen av datainsamling om elever utanför skolan inom ramen för EASIE-arbetet från och med 2020 finns också tillgänglig via länken ovan.

Generella nyckelbudskap

Förutom data produceras rapporter på olika språk som lyfter fram nyckelbudskap och resultat gällande insamlingen. Rapporterna lyfter särskilt fram rätten till grundläggande utbildning för alla och en inkluderande utbildning samt hur stödet organiseras.

Metodrapport

För att bättre förstå hur data samlas in och varför detta görs med medlemsländerna behöver man läsa metodrapporterna. Där finns även beskrivningar av arbetsprocessen och metoder för insamlingarna.

I rapporterna presenteras:

 • Den konceptuella grunden för datainsamlingsarbetet
 • En tidslinje för datainsamlingsverksamheten sedan 1999
 • Underlag och arbetssätt för det pågående EASIE-arbetet
 • En beskrivning av de metoder som används för kvantitativ datainsamling (landsuppgifter)
 • En beskrivning av ramverket för dataanalys och tolkning
 • En beskrivning av de metoder som används för kvalitativ datainsamling (bakgrundsinformation).
Publicerat onsdag 25 maj 2022