Changing Role of Specialist Provision in Supporting Inclusive Education

Projektet "Främja specialpedagogiskt stöd mot ökad inkluderande utbildning" syftar till att utveckla förståelse av styrning och struktur av specialiststöd inom och utanför skolan för att stödja skolors inkluderingsförmåga. I Sverige gäller detta främst skolans elevhälsoarbete, stöd från Hälso- och sjukvård samt nationellt stöd från olika myndigheter.

Bakgrund

För att utveckla inkluderande skolor behöver skolledning, stödpersonal och lärare stöd i arbetet att möta alla elevers behov. En del av detta stöd finns utanför skolan, en del inom skolan samt i olika former av specialverksamheter. Utmaningen är att ha ett stöd som finns där eleverna är och inte flytta eleverna dit där stödet finns. 

Målgrupp

Nationella och lokala beslutfattare från olika samhällssektorer som har som uppgift att stödja barn och ungas utbildning.

Syfte

Projektet Främja specialpedagogiskt stöd mot ökad inkluderande utbildning utforskar vilket stöd inkluderande skolsystem behöver och hur man kan omorganisera så att stödet finns nära de lokala skolorna och tillgängligt för elever och pedagoger.

Tidplan

2017 till 2022

Aktiviteter

Två faser har ingått i projektet. Fas 1 (2017-2018) undersöktes vilka olika varianter av specialiststöd som finns i de 26 medlemsländerna. I Fas 2 (2019-2022) som bygger på resultat från undersökningen i fas 1 har Tematiska arbeten med beslutsfattare och sakkunniga skett i syfte att utveckla mer effektiva strategier för att utveckla roller för det specialpedagogiska stödet och övriga specialister.

Projekts ramverk

Många länder i Europa bygger alltmer sina ramverk för utbildning på Barnkonventionen och Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Det innebär ökat fokus på grundläggande inkluderande utbildningssystem för att kunna möta elevers rätt till inkluderande utbildning i sitt lokalsamhälle med sina kamrater. En nyckelfråga för medlemsländerna är då att klargöra vilken roll specialiststödet har i utbildningssystemet. Genom kollegialt lärande har fyra huvudprinciper arbetats fram. 

 • styrning
 • resursfördelning
 • kapacitet och förmåga
 • kvalitetsindikatorer

Dessa delar i projektet är underlag för ett kollegialt forum där sakkunniga deltar för att granska sitt eget land och reflektera kring andra länder när det gäller

Publikationer

Fas 1

Sammanfattande rapport CROSP synthesis report

Pågående aktiviteter i Fas 2

 • Metoder och ramverk (2020)
 • Tematiska gruppaktiviteter (2020-2021)
 • Statistiska underlag och projektverktyg (2020-2021)
 • Avslutande konferens (2022)

Multimedia material

Animerad film som förklarar budskapet i projektet Changing Role of Specialist Provision in Supporting Inclusive Education, CROSP.

Grafisk bild som förklarar budskapet i projektet Changing Role of Specialist Provision in Supporting Inclusive Education, CROSP.

Syftet med den grafiska bilden är att kortfattat förklara 

 • vad specialpedagogiskt stöd och specialiststöd är
 • var stödet finns inom och utanför skolan
 • syftet samt hur det kan gynna elever genom att förändra roller och uppdrag 
 • vilka fyra delar i förändringsarbetet som behöver involveras, nämligen:
  styrning
  resursfördelning
  utveckla kapacitet
  kvalitetsindikatorer
Publicerat onsdag 22 september 2021