Närbild på händerna hos en kvinna som sitter och skriver vid ett bord.

Valideringsmöte för policy för finansiering av inkluderande utbildningssystem

Det främsta resultatet från projektet om policy för finansiering av inkluderande utbildningssystem (FPIES), det vill säga förslaget till en referensram för policyvägledning, lades fram på ett valideringsmöte i Aten, Grekland 7 juni.

FPIES-projektet, som pågår mellan 2016 och 2018, bygger vidare på ett av European Agencys tidigare projekt om finansiering av inkluderande utbildning där olika länders system för inkluderande undervisning kartlades, 2014–2015. FPIES-projektet samfinansieras av European Agency och Europeiska kommissionen inom ramen för central insats 3 i Erasmus+ om framåtblickande samarbetsprojekt.

I projektet samarbetar åtta partners direkt med varandra. Utbildningsministerierna i Italien, Litauen, Nederländerna, Norge, Portugal och Slovenien. Samt Universitat Ramon Llull i Barcelona och European Agency. Deltagarna från Universitat Ramon Llull är externa projektutvärderare som främst tittar på projektets arbete och resultat.

Målet med FPIES-projektet är att systematiskt undersöka olika sätta att finansiera utbildning för att se vilka typer av finansieringspolicy som fungerar bäst när det gäller att minska skillnaderna inom utbildningen. Man vill arbeta med beslutsfattare för beslutsfattare, och metoden som man valt för att åstadkomma detta är kunskapsutbyte.

Valideringsmötet var en heldagstillställning där ledamöter från European Agencys styrelse eller deras företrädare deltog, liksom företrädare för länderna som deltog i FPIES, företrädare för de deltagande ministerierna som har ansvar för inkluderande undervisning i sina länder, samt företrädare för det grekiska utbildningsministeriet. Mötet var ett sätt att få återkoppling om huruvida projektets främsta resultat kunde vara till nytta för denna viktiga grupp av beslutsfattare, liksom information om hur projektmaterialet eventuellt skulle kunna användas som underlag för beslutsfattarnas framtida arbete rörande finansiering av inkluderande utbildningssystem.

Största delen av valideringsmötet gick till att tala om den sammanfattande rapporten från projektet Resourcing Levers to Reduce Disparity in Education (resursfördelning för att minska skillnaderna i utbildning), där resultaten från projektet analyseras, och till att diskutera och höra deltagarnas åsikter om förslaget till referensram för policyvägledning. Åsikterna kommer att ligga till grund för omarbetning och ändring av referensramen. Referensramen för policyvägledning förväntas vara klar i slutet av 2018. Den slutgiltiga versionen kommer att översättas till alla medlemsländers språk och vara fritt tillgänglig på webbplatsen.

Mer information om FPIES finns på projektets webbsidor.

Andra arrangemang

På European Agencys nyhetssidor kan du läsa mer om olika arrangemang där European Agency deltagit:

Artikeln är en del av European Agencys nyhetsbrev på svenska

Publicerat onsdag 28 augusti 2019