European Agencys logotyp

Unescos internationella forum om inkludering och rättvisa inom utbildning – uppmaning om att anmäla intresse för att delta

I samarbete med utbildningsministeriet i Colombia anordnar Unesco ett internationellt forum om inkludering och rättvisa inom utbildning den 11–13 september 2019 i Cali i Colombia.

Forumet har temat "varje elev räknas" och kommer att äga rum på dagen 25 år efter världskonferensen om undervisning av elever med behov av särskilt stöd som anordnades av Unesco och utbildnings- och vetenskapsministeriet i Spanien i den spanska staden Salamanca. I Salamancadeklarationen fastställdes den grundläggande principen för den integrerade skolan: att "alla barn, närhelst så är möjligt, skall undervisas tillsammans, oberoende av eventuella svårigheter eller inbördes skillnader. De integrerade skolorna måste erkänna och tillgodose sina elevers olika behov."

Forumet kommer att ge tillfälle till debatt och utbyte av innovativ policy, programutformning och praktik inom inkluderande undervisning och till att se vilka framsteg som gjorts inom policy och praktik sedan Salamancakonferensen. I slutet av konferensen ska Calideklarationen antas, som ska säkerställa fortsatt dialog och samarbete och förnya intressenternas åtagande att åstadkomma inkluderande undervisning.

Under forumet anordnas bland annat diskussioner om varför inkludering spelar roll och om hur det fjärde målet för hållbar utveckling kan uppnås. Man planerar även arbetsseminarier och paneldiskussioner om forumets fyra underteman:

  • att utarbeta och anta lagstiftning och policyramar som kan ge upphov till inkludering och rättvisa inom skola och utbildning
  • att främja samarbete och upprätta sektorsövergripande kompanjonskap för att säkerställa inkluderande och rättvis utbildning
  • att erbjuda kvalitetssäkrad utbildning/institutionellt stöd för att möta och värdesätta mångfalden bland eleverna
  • att skapa förhållningssätt som leder till vänliga inkluderande lärmiljöer för alla elever.

På forumet deltar företrädare för utbildningsministerier och andra ministerier, yrkesutövare inom utbildningssektorn och pedagoger, forskare och experter, utvecklingspartner och företrädare för ungdomsorganisationer och frivillig- och civilsamhällesorganisationer från hela världen. Om du vill delta måste du fylla i onlineformuläret senast den 30 juni 2019.

Mer information finns på Unescos webbsida för forumet.

Publicerat fredag 16 augusti 2019