Foto av en skolbänk där en elev sitter och skriver.

Resultat från projekt om ökad måluppfyllelse för alla elever i inkluderande utbildningar

Syftet med projektet om ökad måluppfyllelse, 2014–2017, var att undersöka vilka pedagogiska strategier och undervisningsmetoder som ger bäst resultat när det gäller att öka alla elevers måluppfyllelse.

I projektet undersöktes även hur skolledare på bästa sätt kan stödja utveckling, förverkligande och uppföljning av idéer och processer för ökad måluppfyllelse.

I projektet undersöktes tre skolor och skolsamarbetsområden i Italien, Polen och Storbritannien (Skottland). Idéer och praktikmetoder prövades och utbyttes inom och mellan dessa skolområden. Dessutom upprättades en internationell lärgrupp som genom besök i skolor och skolsamarbetsområden och ett webbaserat forum gav tillfälle till diskussion mellan skolledare och forskare från de 29 deltagande länderna. Genom projektarbetet kom man fram till att följande ger goda resultat:

 • åtgärder för att se till att alla elever mår bra och trivs
 • flexibla möjligheter till lärande som erbjuder kontinuitet och utveckling genom alla faser i utbildningen och som säkerställer att utbildningen ger relevant kunskap för att klara sig i livet och på arbetsmarknaden
 • delat ledarskap och mer samarbete mellan skolpersonal
 • nära samverkan med vårdnadshavare för att höja elevers motivation
 • samarbete med övriga samhället och arbetsgivare för att öka relevansen i läroplanen och möjligheterna till sysselsättning.

Av projektet har det generellt framgått att vi behöver titta på skolutveckling genom "inkluderande glasögon". Vi måste gå från generell färdighetsträning mot mer individuellt anpassat stöd och formativ bedömning. Stödet till lärare och skolledare bör främst vara inriktat mot att öka skolornas förmåga att öka måluppfyllelsen för alla elever, särskilt de som riskerar att falla igenom. Det praktiska arbetet i skolsamarbetsområdena har visat att man genom nätverksarbete både inom och utanför skolområdena, med lokala universitet, andra skolor, högskolor och lokala specialister, kan bygga upp förmågan till evidensbaserad praktik.

Projektresultaten visar att det inte räcker med likvärdiga möjligheter utan att vi måste fokusera på rättvisa i alla strukturer och processer i skolan, till exempel elevindelning, personalplanering, tillgänglighetsanpassning av undervisningen och andra aktiviteter, kunskapsbevis och resursfördelning. Genom reflekterande självutvärdering kan skolor få en djupare förståelse för strukturerna och processerna som påverkar resultaten för alla elever.

Projektet mynnade till sist ut i sju huvudåtgärder, med tillhörande viktiga budskap, som behöver sättas in på individuell och kollektiv nivå för att elevernas måluppfyllelse ska öka:

 1. Skapa en kultur för ökad måluppfyllelse
  I en kultur som kännetecknas av förtroende och öppenhet kan alla elever lyckas.
 2. Flytta gränserna för utbildning
  Måluppfyllelsen ökar om man ser till att alla i skolområdet får möjlighet till kunskapsinhämtning.
 3. Upprätta ett system för ömsesidigt stöd
   Alla behöver stöd – och alla kan ge stöd till andra.
 4. Se alla elever
  Praktiken för ökad måluppfyllelse är elevcentrerad.
 5. Dela ledarskapet
  Ökad måluppfyllelse är allas ansvar.
 6. Fokusera på det viktiga
  För ökad måluppfyllelse krävs kontinuerlig uppföljning och reflektion kring prioriteringar.
 7. Uppnå målen tillsammans!
  För ökad måluppfyllelse behövs samarbete.

Allt material från projektet finns på projektets webbsidor.

Artikeln är en del av European Agencys nyhetsbrev på svenska.

Publicerat fredag 9 oktober 2020