Tre European Agency-publikationer som ligger som en solfjäder

Nytt material från European Agency juni 2019

Policy för Finansiering av Inkluderande Utbildningssystem (FPIES)

Referensram för policyvägledning och självutvärderingsverktyg rörande finansieringspolicy

www.european-agency.org/projects/financing-policies-inclusive-education-systems/pgf

Referensramen för policyvägledning från FPIES handlar om vad som bör göras i finansieringssystemen för inkluderande undervisning och varför, vilket är frågor som gäller för situationen i alla medlemsländer. Finansieringens hur och när är däremot frågor som måste övervägas, diskuteras och fastställas utifrån förhållandena i de enskilda länderna.

Självutvärderingsverktyget rörande finansieringspolicy ingår i FPIES referensram för policyvägledning och finns på alla European Agencys språk: www.european-agency.org/resources/publications/financing-policies-inclusive-education-systems-self-review-tool

Det är ett självutvärderingsverktyg som kan användas för att diskutera policyfrågor som rör finansiering av inkluderande utbildningssystem. Verktyget har utformats för att användas av beslutsfattare med ansvar för att utveckla och verkställa policy för inkluderande undervisning på nationell, regional och/eller lokal nivå.

Dokumentet är en öppen resurs och kan anpassas och utvecklas efter behov så att det passar de särskilda nationella eller lokala förhållandena, så länge det finns en hänvisning till ursprungskällan. Det kan laddas ned som en Word-fil på European Agencys officiella språk.

webbsidorna för referensramen för policyvägledning finns flera andra projektresultat utöver självutvärderingsverktyget.

Projektets begreppsram

www.european-agency.org/resources/publications/financing-policies-inclusive-education-systems-project-conceptual-framework

I begreppsramen förklaras den teoretiska grunden i FPIES-projektet.

Slutlig sammanfattande rapport

www.european-agency.org/resources/publications/financing-policies-inclusive-education-systems-final-summary-report

I denna kortfattade rapport ges en översikt över FPIES-projektet. Den finns på alla European Agencys språk.

Ytterligare resultat från FPIES-projektet

Fler resultat från FPIES-projektet finns på projektets webbsidor: www.european-agency.org/projects/financing-policies-inclusive-education-systems/outputs.

Här finns bland annat en slututvärderingsrapport sammanställd av de externa projektutvärderarna: www.european-agency.org/sites/default/files/fpies_final_evaluation_report.pdf.


European Agency Statistics on Inclusive Education

Statistiken från EASIE 2018 finns nu på webben

Datatabellerna i European Agency Statistics on Inclusive Education (EASIE) och bakgrundsinformationen om länderna för läsåret 2016/2017 (EASIE 2018) finns nu på European Agencys statistikwebbsidor. Detta är den tredje uppsättningen EASIE-statistik som läggs ut på European Agencys webbplats.

I över 20 år har datainsamling varit en viktig del i European Agencys arbete med och för sina medlemsländer. Datainsamlingsarbetet har förändrats väsentligt under dessa år. I början samlade man främst in uppgifter om elever med behov av särskilt stöd, medan man i dag tar hänsyn till alla elever i inkluderande utbildningssystem. Syftet med EASIE är att ta fram jämförbara och sammanställda data som kan ligga till grund för ländernas arbete med elevers rättigheter och debatter om rättvisa och delaktighet i inkluderande undervisning. För att datauppgifterna från länderna ska kunna jämföras har European Agencys medarbetare och dataexperter tagit fram och enats om operationella definitioner av officiellt konstaterat behov av särskilt stöd och inkluderande miljöer.

I EASIE 2018 omfattar datainsamlingen även uppgifter om åldersgruppen som normalt går på förskola (ISCED-nivå 02) och om åldersgruppen som går på gymnasiet (ISCED-nivå 3), utöver de vanliga uppgifterna om grundskolenivån.

Om du vill ha mer information kan du läsa rapporten om metoderna i EASIE och studera datatabellerna och bakgrundsinformationen om länderna. Den landsövergripande rapporten för 2018 års statistik förväntas publiceras i slutet av 2019.

Huvudsakliga iakttagelser och resultat (2014/2016)

Översättningarna av de huvudsakliga iakttagelserna och resultaten från EASIE (2014/2016) finns nu på webben: www.european-agency.org/resources/publications/EASIE-key-messages-findings-2014-2016.

Denna rapport ger en övergripande "tolkning" av de första två uppsättningarna EASIE-data och de landsövergripande rapporterna för åren 2014 och 2016. Här beskrivs de huvudsakliga iakttagelserna från EASIE-arbetet och de främsta resultaten med avseende på fem rättvisepunkter.

Publicerat fredag 16 augusti 2019