Omslaget till tre pubilkationer från European agency

Nya publikationer på European Agencys webbplats

Nu finns det nya publikationer på European Agencys webbplats.

Tidiga skolavhopp och elever med funktionsnedsättning och/eller behov av särskilt stöd: Slutlig sammanfattande rapport
I den sammanfattande rapporten redovisas kunskap och resultat från de två rapporterna från projektet om tidiga skolavhopp. Tankemodellen kring skolavhopp som utvecklats i de tidigare två rapporterna förklaras på nytt, och här återfinns de viktigaste rekommendationerna till beslutsfattare.

Inkluderande utbildning i förskolan: Nya rön och verktyg – Sammanfattande rapport
Rapporten är en sammanfattning av den fullständiga rapporten med en summering av de främsta resultaten från projektet om inkluderande utbildning i förskolan.

De olika språkversionerna av självreflektionsverktyget för miljöer med inkluderande utbildning i förskolan
Materialet togs fram inom ramen för European Agencys projekt om inkluderande utbildning i förskolan. Det hjälper alla yrkesgrupper att reflektera över hur inkluderande deras verksamhet är, med fokus på den sociala och fysiska inlärningsmiljön.

Inkluderande utbildning i förskolan: Nya rön och verktyg – bidrag från en europeisk studie – Fullständig rapport

Rapporten heter på originalspråk: Inclusive Early Childhood Education: New Insights and Tools – Contributions from a European Study.

I denna rapport redovisas först den viktigaste utvecklingen vad gäller policy och praktik för inkluderande utbildning i förskolan med särskild hänvisning till europeiska policyfrågor. Därefter följer en redogörelse för projektets tre nya bidrag till den samlade kunskapen om hur kvaliteten i inkluderande utbildning i förskolan kan förbättras. Till sist redovisas lärdomar och rekommendationer från det treåriga projektet. 

Inkluderande utbildning i förskolan: litteraturgenomgång

På originalspråk: vInclusive Early Childhood Education Literature Review.

I dokumentet sammanfattas det främsta forsknings- och policymaterialet. Det finns även en analys av utbildning och omsorg i förskolan, program för barn i riskzonen och barn i behov av särskilt utbildningsstöd.

Legislation updates (Information om ny lagstiftning) från Frankrike, Irland, Italien, Kroatien, Storbritannien (Skottland), Storbritannien (Wales), Sverige, Tjeckien och Ungern.
Dokumentet innehåller information om ny lagstiftning, det vill säga lagar och regler, för specialundervisning och inkluderande undervisning som har införts i European Agencys medlemsländer under de senaste åren.
Till publikationen Legislation updates

Artikeln är en del av European Agencys nyhetsbrev på svenska.

Publicerat onsdag 16 december 2020