Omslaget till tre pubilkationer från European agency

Nya publikationer på European Agencys webbplats

Nu finns det nya publikationer på European Agencys webbplats.

Tidiga skolavhopp och elever med funktionsnedsättning och/eller behov av särskilt stöd: Slutlig sammanfattande rapport
I den sammanfattande rapporten redovisas kunskap och resultat från de två rapporterna från projektet om tidiga skolavhopp. Tankemodellen kring skolavhopp som utvecklats i de tidigare två rapporterna förklaras på nytt, och här återfinns de viktigaste rekommendationerna till beslutsfattare.
Till publikationen

Inkluderande utbildning i förskolan: Nya rön och verktyg – Sammanfattande rapport
Rapporten är en sammanfattning av den fullständiga rapporten med en summering av de främsta resultaten från projektet om inkluderande utbildning i förskolan.
Till publikationen

De olika språkversionerna av självreflektionsverktyget för miljöer med inkluderande utbildning i förskolan
Materialet togs fram inom ramen för European Agencys projekt om inkluderande utbildning i förskolan och hjälper alla yrkesgrupper att reflektera över hur inkluderande deras verksamhet är, med fokus på den sociala och fysiska inlärningsmiljön.
Till publikationen

Inclusive Early Childhood Education: New Insights and Tools – Contributions from a European Study (Inkluderande utbildning i förskolan: Nya rön och verktyg – bidrag från en europeisk studie – Fullständig rapport)
I denna rapport redovisas först den viktigaste utvecklingen vad gäller policy och praktik för inkluderande utbildning i förskolan med särskild hänvisning till europeiska policyfrågor. Därefter följer en redogörelse för projektets tre nya bidrag till den samlade kunskapen om hur kvaliteten i inkluderande utbildning i förskolan kan förbättras. Till sist redovisas lärdomar och rekommendationer från det treåriga projektet.
Till publikationen

Inclusive Early Childhood Education Literature Review (Inkluderande utbildning i förskolan: litteraturgenomgång)
I dokumentet sammanfattas det främsta forsknings- och policymaterialet med analys av utbildning och omsorg i förskolan och program för barn i riskzonen och/eller barn i behov av särskilt utbildningsstöd.
Till publikationen

Legislation updates (Information om ny lagstiftning) från Frankrike, Irland, Italien, Kroatien, Storbritannien (Skottland), Storbritannien (Wales), Sverige, Tjeckien och Ungern.
Dokumentet innehåller information om ny lagstiftning, det vill säga lagar och regler, för specialundervisning och inkluderande undervisning som har införts i European Agencys medlemsländer under de senaste åren.
Till publikationen

Artikeln är en del av European Agencys nyhetsbrev på svenska.

Publicerat torsdag 27 september 2018