Logotyp European Agency

Nya publikationer från European Agency

Lärares professionella lärande för inkludering

Syftet med European Agencys projekt Lärares professionella lärande för inkludering (TPL4I) är att undersöka vilka policyelement som säkerställer att alla lärare är förberedda för inkluderande undervisning.

Litteraturgenomgången utgör grunden i detta projekt. I den undersöks vad som står om professionellt lärande i policydokument och forskningslitteratur på internationell och europeisk nivå och vilka policyprioriteringar som måste utredas ytterligare.

Det första som gjordes i TPL4I-projektet var att samla in och kategorisera policyinformation om lärares professionella lärande för inkludering i European Agencys medlemsländer och sedan lägga in informationen i ett översiktligt rutnät. Rutnätet utvecklades sedan till ett självutvärderingsverktyg för policy. Verktyget visar olika policyprioriteringar som är viktiga för att få till stånd en policy som främjar lärares professionella lärande för inkludering.
Självutvärderingsverktyget för policy i TPL4I-projektet är en öppen resurs som kan anpassas till de enskilde användarnas behov och situation, förutsatt att ursprunglig källa anges.

Du kan hämta TPL4I-projektets självutvärderingsverktyg för policy från European Agencys webbplats.

Förändra och utveckla det specialpedagogiska stödet för inkluderande utbildning

Projektet Förändra och utveckla det specialpedagogiska stödet för inkluderande utbildning (CROSP) handlar om förändringar i systemet med specialundervisning i särmiljöer (särskolor, särklasser och särgrupper) som ska leda till att alla elevers rätt till inkluderande utbildning tillgodoses.

Den första fasen i projektet har resulterat i en rapport med en kartläggning av systemen för specialundervisning i europeiska länder. I den beskrivs situationen och trenderna vad gäller specialundervisning i European Agencys medlemsländer.

Stöd för ett inkluderande skolledarskap

I projektet Stöd för ett inkluderande skolledarskap (SISL) undersöks hur inkluderande ledarskap på skolnivå kan utvecklas och främjas genom policyramar och stödmekanismer på nationell och lokal nivå.

I rapporten om policyalternativ för inkluderande skolledarskap i Europa sammanfattas resultaten från den första fasen i projektet. I projektet har en litteraturgenomgång, en styrdokumentgenomgång och en landsenkät genomförts, och utifrån dessa sammanfattar man i rapporten hur ledarskapsmodeller och viktiga policyredskap kan utarbetas för att skapa en policyram som främjar inkluderande skolledarskap.

Publicerat onsdag 1 april 2020