Omslagen till tre EA-publikationer lagda som en solfjäder

Nya publikationer på European Agencys webbplats februari 2019

Stöd till skolledare i inkluderande skolor: litteratur- och policygenomgång

Syftet med denna nya litteraturgenomgång var att läsa internationell och europeisk litteratur (från efter 2012 och särskilt viktig litteratur från tidigare år) och se vilka idéer som främst ligger till grund för den policy och praktik som skolledningen på inkluderande skolor tillämpar samt ta fram gemensamma arbetsdefinitioner av viktiga termer och begrepp som ska användas i projektet.

Även en policygenomgång genomfördes inom ramen för projektet om stöd till skolledare i inkluderande skolor. I detta dokument sammanfattas aktuella internationella och europeiska policydokument som rör skolledning. Utifrån detta arbete utarbetades ett frågeformulär som ska fyllas i av European Agencys medlemsländer och ge information om policyåtgärder som påverkar skolledare.

Analysram för kartläggning av policy för inkluderande undervisning

Detta dokument innehåller en analysram som kan användas för att kartlägga policy för inkluderande undervisning. Den har utformats för välstrukturerad systematiskt insamling av dokumenterade bevis angående länders policy för inkluderande undervisning utifrån de olika aspekterna i det policyanalysarbete som European Agency har utfört.

Analysramen har använts i några av de projekt som finansierats av Europeiska kommissionen inom ramen för stödprogrammet för strukturreformer.

Publicerat onsdag 8 maj 2019