Omslagen till tre publikationer från European agency

Flera nya publikationer på European Agencys webbplats

Det finns nya publikationer att ta del av på European Agencys webbplats.

Bevis för kopplingen mellan inkluderande undervisning och social inkludering: Slutlig sammanfattande rapport

I denna slutliga sammanfattande rapport beskrivs de främsta resultaten från en tidigare djupgående litteraturgenomgång, och därefter sammanfattas de viktigaste budskapen och iakttagelserna. Du kan läsa mer om projektet i en artikel på European Agencys webbplats.

Financing Policies for Inclusive Education Systems: Resourcing Levers to Reduce Disparity in Education (policy för finansiering av inkluderande utbildningssystem: resursfördelning för att minska skillnaderna i utbildning)

Denna rapport innehåller analys och resultat angående inkluderande utbildningssystem från projektet om policy för finansiering av inkluderande utbildningssystem (FPIES) 2016–2018.

Fyra publikationer från projektet om måluppfyllelse

Fyra nya publikationer från projektet Ökad måluppfyllelse för alla elever i inkluderande utbildning finns nu på webbplatsen. I följande dokument beskrivs de olika dimensionerna och arbetet som utförts i måluppfyllelseprojektet:

1. Raising the Achievement of All Learners in Inclusive Education – Literature Review (Ökad måluppfyllelse för alla elever i inkluderande utbildning – litteraturgenomgång).

I litteraturgenomgången i måluppfyllelseprojektet undersöks forskning från 2006 till 2015 i syfte att hitta verkningsfulla sätt att öka måluppfyllelsen för alla elever i inkluderande miljöer. I genomgången framställs inkludering som en organisationsprincip som ökar måluppfyllelsen för alla elever. Mer specifika skolförbättringsstrategier diskuteras inom områdena undervisningsmetoder, läroplan, bedömning, elevens röst, ledarskap och samarbete. Genomgången finns på engelska på webbplatsen.

2. En projektsammanfattning: Ökad måluppfyllelse för alla elever i inkluderande utbildning: Slutlig sammanfattande rapport

I denna kortfattade rapport får beslutsfattare en sammanfattning av måluppfyllelseprojektets bakgrund, resultat, rekommendationer och projektredovisning på alla European Agencys språk.

3. En översiktsrapport över projektet: Raising the Achievement of All Learners in Inclusive Education: Lessons from European Policy and Practice (Ökad måluppfyllelse för alla elever i inkluderande utbildning: erfarenheter från policy och praktik i Europa).

Denna rapport innehåller en utförlig översikt över måluppfyllelseprojektet. Här finns information om ländernas olika policy för ökad måluppfyllelse och en diskussion om de främsta utmaningarna som länderna uppgivit. Potentiella lösningar föreslås utifrån aktuell litteratur och projektresultaten. Rapporten innehåller även projektets rekommendationer till skolledare, lärare, och beslutsfattande tjänstemän och politiker, samt en utförlig beskrivning av metoderna som användes i projektet.

4. Raising the Achievement of All Learners: A Resource to Support Self-Review (ökad måluppfyllelse för alla elever: stödresurs för självutvärdering).

I dokument finns självutvärderingsmaterial som tagits fram och använts av skolsamarbetsområden i måluppfyllelseprojektet. Detta material är tillgängligt som en öppen lärresurs så skolorna kan komplettera, ändra och anpassa det efter sina egna behov. I dokumentet diskuteras även stöd för ökad måluppfyllelse i bredare policy, och här finns ett ekosystem med stöd för inkluderande undervisning som kan användas för att se över policy på olika nivåer och inom olika områden.

Artikeln är en del av European agencys nyhetsbrev på svenska.

Publicerat fredag 23 oktober 2020