European Agencys logotyp

European agencys stöd via stödprogrammet för strukturreformer

Europeiska kommissionen har bett European Agency att bistå med tekniskt stöd i två insatser godkända inom ramen för stödprogrammet för strukturreformer. Båda insatserna, som utbildningsministerierna i Cypern och Polen ansökt om stöd för, finansieras av kommissionen och rör ändringar av lagen för inkluderande undervisning.

Tanken är att det tekniska stöd som European Agency bidrar med ska hjälpa de aktuella utbildningsministerierna i deras pågående arbete med att skapa inkluderande undervisning. Bland annat ska man se hur systemet för specialpedagogik behöver reformeras för att bli mer effektivt och mer inkluderande och för att det ska överensstämma med prioriteringar på europeisk och internationell nivå.

European Agencys stöd till inkluderande undervisning av bra kvalitet i Polen

Den 5–6 mars 2019 anordnade det polska ministeriet för nationell utbildning och European Agency en konferens i Warszawa om de slutgiltiga rekommendationerna från European Agencys arbete i stödprogrammet för strukturreformer. Detta markerade slutet på den första fasen i projektet, som inleddes 2018 när Europeiska kommissionens stödtjänst för strukturreformer (SRSS) gav European Agency i uppdrag att bistå utbildningsministeriet med tekniskt stöd för att förbättra Polens system för inkluderande undervisning.

European Agency skulle först formulera utkast till rekommendationer. I detta arbete utgick man från resultat som fåtts fram genom en kartläggningsram, som utarbetats för reformprogrammet i Polen. Genom analysen skulle man hitta styrkorna och svagheterna i det befintliga utbildningssystemet. Analysen skulle även leda fram till rekommendationer grundade på nationella prioriteringar som skulle kunna användas som allmänna principer och som utgångspunkt för inkluderande undervisning.

Styrkommittén, tjänstemän från ministeriet, de främsta intressenterna och deltagarna i gruppdiskussionerna gav återkoppling på rekommendationsutkasten. Utifrån denna återkoppling tog European Agency fram 16 slutgiltiga rekommendationer och fyra prioriterade åtgärder. Dessa blev godkända av utbildningsministeriet och SRSS.

Konferensen i Warszawa var den sista aktiviteten som efterfrågats av utbildningsministeriet. Den gav tillfälle till att summera den första projektfasen, sprida de slutgiltiga rekommendationerna och diskutera vad som ska göras för att rekommendationerna ska följas på bästa sätt.

Anna Zalewska, Polens minister för nationell utbildning, öppnade konferensen. Hon upprepade utbildningsministeriets föresats att arbeta mot en lagstiftningsreform av utbildningssystemet. Geraldine Mahieu, enhetschef på SRSS, beskrev stödprogrammet och hur det kom sig att projektet startade samt betonade att det drevs av det polska utbildningsministeriet som en nationell prioritering. Hon lyfte fram att övergången till inkluderande undervisning överensstämmer med god praxis och rekommendationer på europeisk nivå. European Agencys direktör, Cor J.W. Meijer talade om inkluderande undervisning i olika europeiska länder, medan Amanda Watkins och Victoria Soriano redogjorde för de slutgiltiga rekommendationerna. Filomena Pereira från Portugals utbildningsministerium berättade om policyramen, initiativ och genomförandestrategier för inkluderande undervisning i sitt land. Joanna Wilewska, direktör för polska utbildningsministeriets avdelning för inkluderande undervisning, var moderator på konferensen.

På konferensen anordnades även arbetsseminarier med intressenter från utbildningsministeriet, ministeriet för vetenskap och högre utbildning, centret för utbildningsutveckling och sakkunniga från utbildningsministeriets expertavdelning, som arbetar med att ta fram en ny modell för inkluderande undervisning. Diskussionerna handlade främst om problemområden som man stött på under arbetet med den nya modellen för inkluderande undervisning i ljuset av de slutgiltiga rekommendationerna. Elżbieta Neroj från utbildningsministeriets avdelning för inkluderande undervisning ledde diskussionerna.

Nästa steg i European Agencys arbete i Polen är att hjälpa till i projektets andra fas: reformen av specialundervisningen och den inkluderande undervisningen utifrån de slutgiltiga rekommendationerna.

Publicerat fredag 16 augusti 2019