European Agencys logotyp

European Agencys stöd via stödprogrammet för strukturreformer

Europeiska kommissionen har bett European Agency att hjälpa till med tekniskt stöd i två aktiviteter godkända inom ramen för stödprogrammet för strukturreformer (SRSP). Båda reformerna, som utbildningsministerierna i Cypern och Polen ansökt om stöd för, finansieras av kommissionen och rör ändringar av lagen för inkluderande undervisning.

Tanken är att det tekniska stöd som European Agency bidrar med ska hjälpa de aktuella utbildningsministerierna i deras pågående arbete för att uppnå inkluderande undervisning. Bland annat ska man se hur systemet för specialpedagogik behöver reformeras för att bli mer effektivt och mer inkluderande och för att det ska överensstämma med prioriteringar på europeisk och internationell nivå.

European Agencys stöd till lagreform i Cypern

Utbildningsministeriet i Cypern planerar att ändra lagarna avseende specialpedagogik och specialundervisning. Syftet med denna reform är att göra utbildningssystemet mer inkluderande i linje med de fastslagna prioriteringarna på europeisk och internationell nivå. På begäran från det cypriotiska utbildningsministeriet kontaktade Europeiska kommissionens stödtjänst för strukturreformer (SRSS) European Agency och bad European Agency hjälpa till med att analysera den nuvarande policyramen rörande specialundervisning och inkluderande undervisning. Genom analysen skulle man hitta styrkorna och svagheterna i dagens system. Man skulle även ta fram rekommendationer som skulle kunna användas som allmänna principer och som utgångspunkt för en ny lag om specialundervisning och inkluderande undervisning.

Första steget för European Agency var att formulera utkast till rekommendationer. I detta arbete utgick man från resultat som fåtts fram genom en kartläggningsram som tagits fram för reformprogrammet i Cypern. Kartläggningsramen var ett strukturerat verktyg bestående av ett rutnät där man förde in och analyserade dokumenterade bevis om inkluderande undervisning i Cypern. Utifrån denna analys formulerades sedan rekommendationsutkast som lades fram som förslag.

Nästa steg för European Agency vara att utveckla rekommendationsutkasten ytterligare i samråd med cypriotiska beslutsfattare på området. I oktober 2018 höll stödtjänsten för strukturreformer ett arbetsseminarium och ett samrådsmöte med intressenter i Cypern där man informerade om de föreslagna rekommendationerna och diskuterade dem. Du kan läsa mer om detta möte i denna artikel på European Agencys webbplats.

Med utgångspunkt i de föreslagna rekommendationerna, återkopplingen från styrkommittén, tjänstemän från utbildningsministeriet, stödtjänsten för strukturreformer och viktiga intressenter samt i resultaten från diskussionerna på arbetsseminariet sammanställde European Agency 24 slutliga rekommendationer som har godkänts av utbildningsministeriet och stödtjänsten. I de slutliga rekommendationerna, liksom i förslagen till rekommendationer, tas hänsyn till landets prioriteringar så som dessa formulerats av utbildningsministeriet.

Nästa steg i European Agencys arbete i Cypern är att hjälpa till med utarbetandet av den nya lagen om specialundervisning och inkluderande undervisning utifrån de slutliga rekommendationerna.

Publicerat onsdag 8 maj 2019