European Agency presenterar en organisationsövergripande tillgänglighetspolicy

I oktober lade European Agency fram sin tillgänglighetspolicy inför företrädare från medlemsländerna på halvårsmötet i Wien. Det huvudsakliga målet med policyn är att alla ska få en fullständigt tillgänglighetsanpassad upplevelse av European Agency och dess verksamhet.

Tillgänglighetspolicyn går i linje med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och den definition av tillgänglighet som används i konventionen, FN, 2006. Konventionen riktar sig egentligen bara till konventionsstaterna, men European Agency ser det som ett av sina största och viktigaste ansvarsområden att se till att alla har tillgång till en tillgänglighetsanpassad fysisk miljö, till arbetsliv och till information- och kommunikationsteknik.

Policyn överensstämmer även med Europeiska unionens (EU) riktlinjer och direktiv, som EU:s handikappstrategi 2010–2020, EU:s direktiv 2016/2102, EU:s direktiv 2017/1564 och direktiv 2001/29/EG.

European Agencys arbete med tillgänglighetsanpassning

European Agencys arbete med tillgänglighetsanpassning kommer även att följa Europaparlamentets och rådets nya direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar vad gäller tillgänglighetskrav för produkter och tjänster.

European Agency ser visionen om tillgänglighet som en utvecklingsprocess. Denna process måste hela tiden ses över så att man säkerställer att man är på rätt väg, med utgångspunkt i kunskap om bästa praxis för tillgänglighet. European Agency förstår att tillgänglighet inte är samma sak som användbarhet men anser att verklig tillgänglighet så långt det är möjligt även inbegriper vissa användbarhetsaspekter.

Tillgänglighetspolicyns sex syften

Mål 1
European Agency ska förmedla all sin information och framställa allt sitt material i tillgänglighetsanpassade format, liksom endast tillhandahålla tillgänglighetsanpassade IKT-verktyg och -lösningar, både för internt och externt bruk.

Mål 2
European Agencys webbplats ska tjäna som förebild vad gäller tillgänglighet genom att uppfylla internationella standarder och inte bara upplysa användare om tillgänglighetsfunktioner, utan även öppet uppmuntra till återkoppling om tillgängligheten.

Mål 3
Alla European Agencys möten ska vara tillgängliga för alla deltagare, från planeringsfasen till mötesuppföljningen. Det gäller såväl tillgång till information och informationsteknik som fysisk tillgång till samtliga lokaler och aktiviteter.

Mål 4
European Agency ska endast köpa in varor och tjänster som uppfyller tillgänglighetskriterierna.

Mål 5
European Agency ska utveckla sitt tillgänglighetsstöd inom organisationen, bland annat genom att ta fram en förklaring/policy om inkludering som ska innehålla information till medlemsländernas företrädare och personal om vilka rutiner som gäller om de skulle få behov av särskilt stöd.

Mål 6
European Agency ska fortlöpande främja och regelbundet kontrollera allt arbete som utförs för att förbättra European Agencys tillgänglighet.

Antagandet av denna tillgänglighetspolicy är en viktig milstolpe för European Agency, och man har nu börjat arbeta med en plan för hur policyn ska omsättas i praktiken.

Mer information finns på European Agencys webbplats.

Artikeln är en del av European Agencys nyhetsbrev på svenska.

Publicerat måndag 21 januari 2019