Rådgivning och utredning

I första hand ska du söka stöd hos din verksamhets stödfunktion, elevhälsoteam, barnhälsan eller den centrala elevhälsan hos din skolhuvudman. Behövs kompletterande stöd från SPSM är du välkommen med din ansökan enligt instruktionen på denna sida.

Specialpedagogisk rådgivning

Förskolor och skolor kan ansöka om rådgivning, för att utveckla arbetssätt och lärmiljöer för elever med funktionsnedsättning. Ansökan görs i samråd med ansvarig chef och berörd personal i lärmiljön.

Rådgivningen utgår från en gemensam dialog om de behov som finns i verksamhetens lärmiljö. Vi ger er ett konsultativt stöd i dialogform, för att utveckla kunskap och kompetens i frågor om lärmiljön. I detta ingår även att utveckla det pedagogiska arbetet kopplat till extra anpassningar och särskilt stöd. Rådgivningen sker i huvudsak digitalt, men vid behov kan den ske på plats hos er.

Ansök om specialpedagogisk rådgivning

Specialpedagogisk utredning

Vi erbjuder specialpedagogisk utredning kring elever som ...

  • har dövblindhet,
  • har synnedsättning eller blindhet,
  • har synnedsättning eller blindhet med ytterligare funktionsnedsättning,
  • är döv eller har hörselnedsättning med intellektuell funktionsnedsättning eller
  • har en grav språkstörning.

För att starta en utredning krävs att en specialpedagogisk rådgivning först har genomförts. I den specialpedagogiska rådgivningen görs en bedömning om det finns behov av en specialpedagogisk utredning. En specialpedagogisk utredning är ett fördjupat stöd och följs även upp en tid efter att den är klar. 

En specialpedagogisk utredning handlar om att kartlägga en elevs förutsättningar, lärmiljö och skolsituation samt att utifrån detta ge rekommendationer för förskolans eller skolans fortsatta arbete.

Specialpedagogisk utredning, för vårdnadshavare

Det är förskolan eller skolan som ansöker om specialpedagogisk utredning, om det i en specialpedagogisk rådgivning framkommer ett behov av fördjupat stöd. Om ditt barn ingår i utredningen, kommer du att involveras i arbetet och även ge ditt samtycke.

I utredningen kartlägger vi lärmiljön, dess omgivningsfaktorer och ditt barns individuella förutsättningar. Utifrån denna kartläggning ger vi rekommendationer för undervisningen. En tid efter att utredningen är klar följer vi upp hur förskolan eller skolan följer rekommendationerna.

Publicerat onsdag 3 maj 2023