Vilket stöd kan en elev på gymnasiet med diagnos dyskalkyli få ?

Vad gäller för en elev som har diagnosen dyskalkyli? Vilket stöd har hon möjlighet att få? Eleven går på gymnasiet.

Svar:

Skollagen (2010:800) är tydlig med hur vi ska se på rättigheten till stöd när det gäller elever med funktionsnedsättningar. I 3 kap. 2§ står " ...Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser...".
Skollagen 3 kap. 2§

En diagnos behövs inte
Viktigt här är dock att det inte är en eventuell diagnos som avgör hur stödet skall utformas, utan elevens behov så som de visar sig i den pedagogiska kartläggningen och i er analys av denna. Elevens egna erfarenheter och tankar kring vad som fungerar bäst för henne i lärandet är här en viktig del av kartläggningsarbetet. Det särskilda stödet kan till exempel innebära regelbundna specialpedagogiska insatser utöver den ordinarie undervisningen i matematikämnet, eller i stället för den ordinarie undervisningen, om analysen av kartläggningen visar detta. Stöd för hur ni kan tänka kring arbetet med kartläggning, extra anpassningar och kartläggningar hittar ni i Skolverkets skrift Stödinsatser i utbildningen - om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd. 

Att arbeta med extra anpassningar och särskilt stöd
Oavsett om den pedagogiska kartläggningen visar att eleven behöver någon form av särskilt stöd i matematikundervisningen, kan eleven ha behov av extra anpassningar i arbetet, till exempel genom alternativa verktyg. 

Det är då viktigt att tänka på att om er elev är hjälpt av en viss form av  extra anpassningar i undervisningen ska hon också ha tillgång till dessa anpassningar i bedömningssituationerna. Mer stöd för hur ni ska tänka i bedömningen när det gäller en elev med funktionsnedsättning och betyg finns på Skolverkets webbplats.

Mer om dyskalkyli
Stockholms läns landsting gav 2015 ut en fokusrapport Dyskalkyli. Rapporten tar upp aktuell forskning inom området och behandlar olika aspekter av begreppet dyskalkyli, men ger också vissa generella åtgärdsförslag, till exempel kring kompensatoriska verktyg.
Publicerat onsdag 28 oktober 2020