Vilka metoder kan man använda för att stärka läs- och skrivförmågan i gymnasiet?

Vilka metoder kan man använda för att stärka läs- och skrivförmågan i gymnasiet?

Svar:

Det är alltid meningsfullt att öva men det får inte ta orimligt mycket tid och energi i anspråk. När det gäller elever med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi är kompensation och val av kompensation en viktig del för kunskapsinhämtningen. Elevens egna åsikter och synpunkter kring träning och kompensation bör beaktas. Det viktigt att eleven får möjlighet att lyssna på texter och erbjuds alternativ till att skriva. Alternativa verktyg är en stor hjälp för många och det är viktigt att resonera med eleven om olika alternativa sätt att lära och redovisa kunskaper.

Det är svårt att föreslå olika evidensbaserade metoder för träning eftersom det även handlar om personliga förutsättningar. De flesta metoder går med fördel att anpassa till en äldre målgrupp. Det viktiga är att kartlägga elevens svårigheter för att kunna sätta in rätt sorts träning.Mer om dyslexi läs- och skrivsvårigheter hos gymnasieelever kan man läsa i olika skrifter utgivna av oss samt Myndigheten för delaktighet. Den första anger att innehållet handlar om vuxna, men allt som står i den kan tillämpas även på gymnasiet.
Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Anpassningar för oss med dyslexi på Dyslexiförbundets webbplats
Publicerat måndag 24 februari 2020