Vilka åtgärder kan skolan göra inför klass 1 för en flicka med en syn och hörselnedsättning?

Vilka åtgärder kan skolan göra inför klass 1 för en flicka med en syn och hörselnedsättning?

Svar:

Beroende på flickans grad av syn-och hörselnedsättning kan det krävas extra anpassning och särskilt stöd för att skolstarten skall bli positiv. Vanligtvis behöver en elev med syn-och hörselnedsättning vuxenstöd under hela skoldagen för att kunna följa händelser, information och vara socialt aktiv på lektioner och i lek på raster. Eleven kanske använder svenskt teckenspråk eller taktilt teckenspråk i sin kommunikation och då behövs den kunskapen hos dem som möter eleven i skolan.

Värdera lärmiljön
Ni kan själva göra en värdering av hur tillgänglig skolmiljön är ur olika aspekter via vårt värderingsverktyg. För att öka tillgängligheten och delaktigheten för eleven är ljus- och ljudmiljön i skolan betydelsefull. Lokaler och klassrum som eleven kommer att vistas i kan behöva anpassas. Det kan då handla om pedagogiska anpassningar i undervisningen som extra belysning, bländningsfri whiteboard, hör-teknik och mikrofoner i klassrum med mera.

Samverka med kommunens och regionens experter
Samverka med kommunens syn-och hörselpedagog om sådan finns, eller regionen exempelvis med syncentral och hörselvård. De kan stödja och utbilda pedagoger och övrig personal i bland annat hur man skapar bra rutiner för användning av elevens hjälpmedel. Sannolikt finns även behov av  hjälpmedel som ger möjlighet till förstoring och uppläsning.

Resurscenter dövblind
Rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, Resurscenter dövblind, har expertkunskap som kan komplettera hemortens resurser med utbildning, rådgivning och specialpedagogiska utredningar om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen. Resurscenter dövblind gör insatser i hela Sverige och har ett nationellt uppdrag från Sveriges utbildningsdepartement.Publicerat onsdag 7 april 2021