Vilka anpassningar kan jag göra för en elev på gymnasieskolan för att stödja förmågan att se komplexa sammanhang samt förmågan att förstå andras perspektiv?

Vilka anpassningar kan jag göra för en elev på gymnasieskolan för att stödja förmågan att se komplexa sammanhang samt förmågan att förstå andras perspektiv?

Svar:

Hur du ska göra anpassningarna beror alltid på elevens individuella behov och förutsättningar, liksom på ämnet och uppgiftens syfte, men några exempel på hur man kan anpassa uppgifter utifrån elevers behov av konkret språkligt och minnesmässigt stöd kommer här nedan. Viktigt är dock att prata med eleven om dina förslag. Ofta har eleven själv tankar om vad som kan vara hjälpsamt i lärandet och som ni kan prova eller vidareutveckla.

Tydliggör viktiga begrepp
Elever kan ibland behöva stöd för att sålla och sortera i ett stort informationsmaterial. Att samtidigt hålla fokus på syfte, fakta, vilka frågor som ska besvaras o s v  kan vara en krävande process och kognitivt stöd kan då vara viktigt både i inlärnings- och bedömningssituationerna.

En väg kan vara att du plockar ut betydelsefulla begrepp från en text eller en muntlig genomgång och skriver begreppen på kort som eleven själv kan flytta. En uppgift kan vara att eleven ska lägga begreppskorten så de bildar ett logiskt sammanhang utifrån din frågeställning. Eleven pekar på korten och förklarar muntligt eller skriftligt hur de hänger ihop. I en bedömningssituation kan eleven göra det med olika kvaliteter och då nå olika betygsnivåer. 
 
Detta blir en enklare inlärningsväg eftersom eleven inte behöver plocka fram begreppen ur minnet varje gång hen behöver referera till dem vilket kan ta mycket energi. Eleven kan istället använda sin energi för att utveckla sin reflektionsförmåga. Det är viktigt du ger många tillfällen att öva på detta. Du kan läsa mer om den metoden i en publikation som ges ut av Habilitering och hälsa.

Använd mallar som stöd för resonemang
Andra sätt att anpassa är att använda mallar som på ett konkret sätt visar hur eleven kan resonera kring orsaker och konsekvenser och som kan utveckla elevens analysförmåga. Det är en modell som passar i alla ämnen.

När det gäller att reflektera över sina egna och andras tänkande så kan det underlätta om eleven får konkreta frågor av typen:
  • Vilka handlar det om? 
  • Vad handlar det om?
  • Vad tänker och tycker X? Varför?
  • Vad tänker och tycker Z? Varför?

De här frågorna kan skrivas in i en mall där det också finns plats för elevens svar. Det är en strategi för att ge stöd för att se en aspekt utifrån olika perspektiv.  


Att analysera likheter och skillnader
Med hjälp av venndiagram
kan eleven utveckla sin förmåga att analysera likheter och skillnader utifrån olika ämnesområden.
venndiagram på Microsofts webbplats
Läs mer
Göran Svanelids bok De fem förmågorna i teori och praktik - Boken om The Big 5
kanske kan
en inspirationskälla.Publicerat onsdag 28 april 2021