Vilket stöd när det gäller anpassningar och hjälpmedel, är vi skyldiga att ge vår elev med synnedsättning på vuxenutbildningen?

Vi har en elev med grav synnedsättning på vuxenutbildningen. Eleven läser nu svenska som andraspråk. Då eleven har svårt att läsa och skriva på grund av sin synnedsättning har eleven behov av anpassningar. I samverkan med syncentralen har eleven erbjudits datorprogram för att bland annat förstora text. Vi kan tillhandahålla kurslitteratur elektroniskt. Eleven har dock ingen egen dator och saknar tidigare datorvana. Eleven behöver därför mycket enskilt stöd för att lära sig att använda en dator och programmen som tillhandahållits. Eleven kommer även att vara i behov av mycket enskilt stöd för att kunna tillgodogöra sig lektioner och kunna nå kursmålen. Min fråga är nu, vilket stöd är skolan skyldig att ge för eleven när det gäller en kurs på vuxenutbildningen? Hur långt sträcker sig vårt ansvar för inköp av hjälpmedel exemoelvis dator, anpassa undervisning, tillhandahålla enskild undervisning och anställa personal som kan hjälpa eleven att lära sig fingersättning och att använda en dator? Vilket stöd kring eleven skulle vi kunna få från er?

Svar:

Vad vi förstår av din fråga är er elev på grund av funktionsnedsättningen beroende av en dator med förstoringsprogram. Den gör att läromedlens texter och bilder kan bli tillgängliga och för att eleven ska kunna utveckla skriftlig kommunikation. Som stöd för er när det gäller att reda ut ansvarsfrågan och också möjligheter till samverkan, följer nedan de lagtexter ni kan utgå ifrån när ni planerar arbetet.

Diskrimineringslagen
Den 1 januari 2015 skärptes diskrimineringslagen så att bristande tillgänglighet i alla skolformer klassas som diskriminering. Det innebär att skolan aktivt ska åtgärda, utveckla och förbättra lärmiljön så att alla elever ska kunna ta del av lärandet. Det åligger alltså skolan att se till att undervisningen är tillgänglig för eleven.
Diskrimineringslagen på Diskrimineringsombudsmannens webbplats

Extra anpassningar
Elever inom vuxenutbildningen har rätt till stöd, däremot omfattas inte vuxenutbildningen av bestämmelser om åtgärdsprogram och särskilt stöd. Enligt  3 kap. 5 § skollagen (2010:800) ska vuxenutbildningen arbeta med extra anpassningar. Extra anpassningar kan vara enstaka specialpedagogiska insatser, till exempel en speciallärare som under en kort tid, till exempel två månader, arbetar tillsammans med eleven. I "Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, står "...färdighetsträning inom ramen för den ordinarie undervisningen, exempelvis lästräning, är att anse som extra anpassning.... särskilda läromedel eller särskild utrustning, till exempel hjälpmedel för att förstå och passa tider samt digital teknik med anpassade programvaror kan även som huvudregel, ingå inom ramen för extra anpassningar" (s 22). Stöd för hur ni kan arbeta med extra anpassningar inom vuxenutbildningen får ni i Skolverkets stödmaterial "Individanpassning, extra anpassningar och orienteringskurser inom vuxenutbildningen"


Landstingets synverksamhet
Landstingen har genom synverksamheten ansvaret för att prova ut personliga hjälpmedel. Det kan vara daisyspelare, förstoringsglas eller förstoringsprogram med talsyntes för datorer. Reglerna för vad som räknas som hjälpmedel beslutar varje landsting själv och möjligheten att få ett visst hjälpmedel varierar därför mellan olika sjukvårdshuvudmän. Tidigare år när datorer var mer sällsynta i undervisningsvärlden var reglerna för de flesta landsting så att datorer betraktades som ett personligt hjälpmedel och kunde förskrivas som lån av syncentralerna. I takt med att datorn blivit ett vanligt förekommande verktyg i skolorna betraktas dator numera som ett pedagogiskt verktyg som skolorna själva står för. Syncentralerna ordinerar i de flesta fall endast anpassningarna till datorn, exempelvis förstoringsprogram men också vid behov tangentbordsträningsprogram.
Syncentralen är en viktig samverkanspartner för skolorna och ett råd är därför att bjuda in till samverkansmöte där elevens behov av hjälpmedel diskuteras, men skolan kan också få råd och hjälp med eventuella anpassningar och uppmärkningar i den fysiska lärmiljön.

Specialpedagogisk rådgivning 
Vi kan bistå med stöd genom specialpedagogisk rådgivning. Ni möter då rådgivare som tillsammans med er diskuterar situationen och hur ni kan gå vidare med att utveckla en tillgänglig lärmiljö. På vår webbplats kan ni läsa mer om specialpedagogisk rådgivning. Där hittar ni också den ansökningsblankett ni fyller i för att söka vårt stöd.
Förfrågan om specialpedagogiskt stöd
Publicerat måndag 13 november 2017