Vi undrar om vi har skyldighet att göra extra anpassningar till elever för att de ska nå upp till betyg B eller A.

Vi undrar om vi har skyldighet att göra extra anpassningar till elever för att de ska nå upp till betyg B eller A.

Svar:

När det gäller frågan om skolan har skyldighet att ge stöd i form av extra anpassningar till elever som nått betygen E, D eller C för att de ska nå ett högre betyg är svaret nej. En elev som har nått det lägst godtagbara kunskapskravet utan extra anpassningar har inte behov av några extra anpassningar. Däremot har skolan en skyldighet att ge alla elever ledning och stimulans för att eleverna ska kunna nå längre i sin kunskapsutveckling (3 kap. 2 § skollagen).

Åtgärderna i skollagens tredje kapitel kan ses som en pyramid
  • Alla elever ska ges ledning och stimulans för att kunna nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Strävan ska alltid vara att eleven ska stimuleras och motiveras så att eleven ska kunna nå ett så högt betyg som möjligt. 
  • Vissa elever, nämligen de elever där skolan befarar att de inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska ges stöd i form av extra anpassningar.
  • Och för de elever som inte når kunskapskraven, trots att stöd getts i form av extra anpassningar, ska en anmälan ske till rektor, som ska se till att elevens behov av särskilt stöd utreds.
Hur länge ska en elev ha extra anpassningar?
Om en elev har uppnått de kunskapskrav som minst ska uppnås, det vill säga betyget E, har eleven i rent formell mening inte behov av några extra anpassningar längre. Men de extra anpassningar som skolan anser fungera för eleven och eleven har ett fortsatt behov av tar man naturligtvis inte bort. Detta kan du läsa mer om på sidan 46 i Skolverkets Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

Publicerat torsdag 1 oktober 2020