Vi undrar hur man ska kunna ge undervisning på distans i träningsskolan till vår elev som har en syn- och hörselnedsättning?

Eleven har lågt immunförsvar och får inte komma till skolan utifrån Coronaviruset.

Svar:

Att bedriva distansundervisning kan vara en utmaning när en elev har nedsatt syn och hörsel men underlättas om man förbereder och följer upp arbetet. Om eleven har en vårdnadshavare eller resurs, assistent i hemmet så läggs undervisningen upp i samråd med dessa.

Taktil kommunikation
Många elever som har en kombinerad syn- och hörselnedsättning, dövblindhet är beroende av taktil kommunikation. Denna går inte att lösa digitalt utan är beroende av att en samtalspartner finns till hand för att förtydliga och taktilt översätta det som förmedlas via syn eller hörsel. 

Dagsrutiner och struktur
För vissa elever är det viktigt att den dagliga rutinen inte bryts i allt för stor utsträckning. Behov av växling mellan aktivitet och paus är av stor betydelse för att på bästa sätt tillägna sig nya kunskaper. 

Läs mer om digital undervisning och dövblindhet, SPSM
Digitala verktyg och teknik
Använd i hemmet den utrustning som eleven är van att använda i skolan exempelvis halsslinga, hörlurar, flexiboard, Sarepta. Beroende på elevens syn och hörsel kan lärplattformar och hörteknik användas för att exempelvis dela inspelade filmer eller bilder med inspelat tal. Kanske kan ni som lärare ha digitala rörelsepass tillsammans med eleven och hens samtalspartner.

Läs mer om digital undervisning och hörselnedsättning, SPSM
Läs mer om digital undervisning och synnedsättning, SPSM

Anpassningar i lärmiljön
Tänk på att ha goda ljud- och ljusförhållanden. Om läraren kommunicerar med eleven via en lärplattform eller hörteknik behöver bild och samtalsteknik tänkas igenom. Detta förutsätter även att eleven har en samtalspartner med sig i hemmet som taktilt förstärker det som görs eller sägs. Låt eleven använda de läromedel som används i skolan exempelvis digitala verktyg, material för skapande. 

Samverkan
Det är av stor vikt att det sker en kontinuerlig avstämning mellan vårdnadshavare och med resurs, assistent som kan finnas i hemmet. Även om läraren finns med i undervisningen på distans i olika grad så blir vårdandhavare, resurs eller assistent en viktig del i undervisningen som bland annat kan behöva förtydligas genom taktilt teckenspråk. 

Publicerat onsdag 11 november 2020