Vi har en elev åk 3 med spatiala problem, hur ska vi gå vidare?

Vi har en elev åk 3 som har spatiala problem. Resultat på ITPA-test visar på lågt arbetsminne och spatiala problem. Eleven spegelvänder siffror och tal, samt vissa bokstäver. Vid den tidiga läsinlärningen var allt skrivande helt spegelvänt från höger till vänster. Skolverkets diagnoser klarades, men på gränsen. Det som är svårt i matte är tallinjen och att hålla räkneoperationer i minnet. Trots att vi tränat är det svårt att befästa dessa grundläggande kunskaper. Hur ska vi gå vidare?

Svar:

Det kan vara  svårt att urskilja det spatiala från andra grundläggande funktioner vilket gör att om svårigheterna är stora kan det behövas utredas mer specifikt. Diskutera med elevhälsan kring detta.

Den spatiala förmågans betydelse
Det spatiala handlar om hur vi uppfattar världen omkring oss. Spatiala störningar kan påverka motoriken, planeringsförmågan, avläsning av text, att lära sig klockan, tidsuppfattning, att orientera sig, förstå kartor och språkligt innehåll som omfattar förståelsen av rumsliga relationer.

Några tips som kan vara till hjälp
  • Laborera med bokstäver och siffror i olika material där förmågan tränas med hjälp av andra sinnen.
  • Använd och lär ut klockan med digital tid.
  • Underlätta genom att använda samma stil, text med ordentliga avstånd mellan orden och tydliga avstånd mellan bokstäver och siffror.
  • Använd läslinjal eller annat för att hjälpa eleven med riktning och att hålla kvar uppmärksamheten.
  • Låt eleven tänka högt.
  • Låt eleven skriva på datorn. Använd talsyntes som stöd.
  • Diskutera med eleven om vad som fungerar bäst!
Minnesövningar
För en elev som har svårt att hålla riktningar och lägen i minnet, är det viktigt att få visuella stöd så länge som detta behövs. Det är också viktigt att fortsätta att öva, exempelvis med materialen Träna dina sinnen samt Minneslek.
Träna dina sinnen 

Minneslek.

Några goda råd angående miljön kring eleven ges på Ågrenska stiftelsen som svar på en fråga.

I matematik finns minnesstöd i form av Matteverktyg av Ann-Louise Ljungblad.
 Matteverktyg.


Publicerat måndag 21 mars 2022