Vem har rätt att utreda dyskalkyli?

Om vem som har rätten att göra läs- och skrivutredningar går det läsa följande svar på er webbsida: "Rätten att ställa en dyslexidiagnos är i Sverige inte reglerad i någon författning. Den person som har tillräcklig kunskap om funktionsnedsättningen och kompetens i utredningsförfarande kan ställa diagnos. Detta ställer krav på mottagaren att bedöma kvaliteten på utredningen. I praktiken görs den oftast av speciallärare/specialpedagog eller logoped". Jag undrar om jag som specialpedagog har rätten att även göra  dyskalkyli-utredningar? Om inte, varför denna skillnad mellan dyslexi och dyskalkyli gällande vem som får utreda?

Svar:

Rätten att utreda bör skiljas från rätten att diagnostisera. Medicinsk diagnos får endast ställas  av legitimerad personal.

Utredning inom landstinget
Utredning av matematiksvårigheter är något som i huvudsak görs av landstinget och syftar till att klarlägga en eventuell medicinsk diagnos i form av dyskalkyli. Merparten av dessa utredningar görs för närvarande av logopedkliniken på Danderyds sjukhus i Stockholm.
Logopedkliniken på Danderyds sjukhus i Stockholm

Kartläggning inom skolan
Kartläggning är en del av skolans ansvar för att kunna göra rätt anpassningar och ge individuellt stöd. Som stöd i detta kartläggningsarbete finns det en mängd olika kartläggningsmaterial. Begreppet utreda kan vara lite förvirrande om man med utredning avser vad som formuleras i skollagen, Skolverket formulerar sig så här: ”När en anmälan om en elevs eventuella behov av särskilt stöd har gjorts ska rektorn se till att behovet av särskilt stöd skyndsamt utreds. Visar utredningen att eleven är i behov av särskilt stöd för att nå kunskapskraven ska rektorn besluta om särskilt stöd för eleven”

Diagnoserna överlappar varandra ofta
Ofta kan dyslexi och dyskalkyli särskiljas, men ibland går de hand i hand. Vissa studier menar att ca 20% av personer med diagnosen dyskalkyli även har diagnosen dyslexi, vilket då innebär ännu större behov av insatser. Om även en medicinsk utredning har gjorts så innehåller utredningsresultaten mycket viktig information som skolan skall beakta i utformning av lärmiljö och pedagogiska strategier oavsett om det föreligger en medicinsk diagnos eller inte.

Praxis varierar på grund av utbildningsläget 
Det har funnits högskoleutbildningar för specialpedagoger i dyslexi, men inte på motsvarande sätt i dyskalkyli. Därför ser praxis olika ut.

Läs mer på vår webbplats och våra sidor om matematiksvårigheter

Publicerat torsdag 20 maj 2021