Vem har rätt att göra en dyslexiutredning?

Vem har rätt att göra en dyslexiutredning?

Svar:

Rätten att ställa en dyslexidiagnos är i Sverige inte reglerad i någon författning. Den person som har tillräcklig kunskap om funktionsnedsättningen och kompetens i utredningsförfarande kan ställa diagnos. Detta ställer krav på mottagaren att bedöma kvaliteten på utredningen. I praktiken görs den oftast av speciallärare/specialpedagog eller logoped. Diagnostik står för att med hjälp av vissa tester, mätningar och observationer avgöra ett systems tillstånd. Ordet diagnos kommer av grekiskans dia (genom) och gnosis (vetande och syfte). Inom sjuk- och hälsovården används ett klassifikationssystem med koder. Inom skolan används den fonologiska förklaringsmodellen för att identifiera läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Utredningar behövs inom skolans verksamhet, inför anpassat körkortsprov samt inför anpassat högskoleprov.

Inom skolan har alla elever rätt till en undervisning som gör det möjligt att nå målen. En pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter är nödvändig för att kunna planera och genomföra adekvata åtgärder. Den ska följas upp kontinuerligt.

Det finns pedagogiska utredningsmaterial som en speciallärare/specialpedagog kan använda. På vår webbplats finns en översikt i form av ett excel-dokument som man kan spara på sin egen dator och göra sökningar i. På samma sida finns också ett material som kan användas vid genomförandet av utredningen. En litteraturlista med litteratur som ger en teoretisk bakgrund till området, finns också på sidan.

En modell för utredning av läs- och skrivsvårigheter finns på Svenska Dyslexiföreningens webbplats, under utredningsmodell. Den tar upp utredning på skolnivå, samt beskriver hur elevhälsans olika personalkategorier kan arbeta.

Svenska Dyslexiföreningens webbplats

Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi på vår webbplats


Förutom stöd inom skolan, kan en utredning berättiga till anpassat körkortsprov.
Intyget kan utfärdas av en speciallärare, en utbildningsledare vid trafikskola eller av annan specialist inom dyslexiområdet. Trafikverket informerar via sin webbplats. 
Om anpassade kunskapsprov på Trafikverkets webbplats
 
Vid ansökan om förlängd provtid på högskoleprovet krävs ett intyg som ska vara utfärdat av en av högskolan godkänd intygsskrivare eller legitimerad logoped. Intyget ska tidigast vara gjort under årskurs 5 i grundskolan och tiden mellan datum för utlåtandets avgivande och deltagande i högskoleprovet ska vara rimligt lång. Mer finns att läsa hos Studera.nu.
Information om Högskoleprovet för personer med dyslexi

Publicerat onsdag 13 januari 2021