Vem har ansvar för ett åtgärdsprogram? Vad är en specialpedagogisk insats?

Som specialpedagog får jag många frågor och funderingar när det gäller åtgärdsprogram och utredningen in för ÅP. Hur ser ni på lärarens ansvar för åtgärdsprogrammet? Jag finns ofta med som ett stöd för läraren i arbetet med åtgärdsprogrammets olika delar, men jag anser att det är läraren som ansvarar för att följa och bedöma elevens utveckling och därför är det viktigt att läraren "äger" det som står i åtgärdsprogrammet.  Jag funderar även på vad specialpedagogiska insatser på individnivå. Kan ni ge exempel på det? Specialpedagogexamen är ju en påbyggnad utifrån lärarens grundutbildning. Då tänker jag att specialpedagogisk insats borde vara sådant som kommer utifrån den påbyggnadsutbildning man fått som exempelvis ytterligare kunskap om lärande och hur olika faktorer påverkar varandra. Är färdighetsträning i till exempel läsning en specialpedagogisk insats?

Svar:

Det är rektorn på skolan som har det övergripande ansvaret för att eleverna får den hjälp de behöver. Åtgärderna som redovisas i ett åtgärdsprogram ska vara konkreta och utvärderingsbara och det ska i programmet anges i vilken omfattning åtgärderna ska ske, samt namn och befattning på den som ansvarar för respektive åtgärd. Det ska alltså framgå av åtgärdsprogrammet vem som är ansvarig för uppföljningen respektive utvärderingen. Det kan vara så att specialpedagogen ansvarar för vissa åtgärder och klassläraren eller ämnesläraren ansvarar för vissa. Läs mer i Skolverkets publikation om stödinsatser.

Vad är specialpedagogiska insatser?
I Socialstyrelsens och Skolverkets skrift Vägledning för elevhälsan står det så här under rubriken Elevhälsans specialpedagogiska insats:
  • tillföra specialpedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete
  • kartlägga hinder och möjligheter i skolmiljön och elevers behov av särskilt stöd, genomföra pedagogiska utredningar samt utforma och genomföra åtgärdsprogram
  • ge handledning och konsultation till pedagogisk personal
  • följa upp, utvärdera och stödja utvecklingen av verksamhetens lärandemiljöer
    Vägledning för elevhälsan

Färdighetsträning i läsning - är det en specialpedagogisk insats?
I ovanstående uppräkning anges inte det direkta arbetet med eleverna som en specialpedagogisk insats.
Men färdighetsträning i läsning kan mycket väl vara en specialpedagogisk insats. I Skolverkets skrift Stödinsatser i utbildningen anges "regelbundna specialpedagogisk insatser i ett visst ämne, till exempel undervisning av en speciallärare utöver ordinarie undervisning i det aktuella ämnet eller i stället för den ordinarie undervisningen under en längre tid" som ett exempel på ett särskilt stöd.
Publicerat måndag 25 februari 2019