Vem ansvarar för att barn med språkstörning får det stöd de behöver?

Vem ansvarar för att barn med språkstörning får det stöd de behöver?

Svar:

När det gäller utredning och arbete med språkstörning för små barn, så görs det av logoped. Till en logoped i landstinget kommer barnet via remiss från exempelvis BVC eller skolläkare eller egen remiss från vårdnadshavarna. Det ser olika ut i olika landsting, men det är vanligt att logopeder på landstingens logopedmottagningar i första hand arbetar med förskolebarn, när det gäller just språkstörning.

När barnet börjar i förskoleklassen
När barnet börjar förskoleklass är det oftast kommunen som har det pedagogiska ansvaret. Ta kontakt med närmaste logopedmottagning för att få reda på vad som gäller i just ditt landsting. Enligt skollagen ska elevhälsa finnas på skolan vilken innebär att elever ska ha  tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Elevhälsan kan bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsans personal
I skollagen finns inget nämnt att det ska finnas talpedagoger, det är kommunen som bestämmer vilka specialpedagogiska kompetenser som ska ingå i den samlade elevhälsan. Talpedagoger och i vissa fall logopeder, som är kommunanställda i resursteam eller elevhälsa, arbetar främst med att ge stöd till elever och personal i förskola och skola. Hur deras uppdrag ser ut varierar.
Om regler och ansvar på Skolverkets webbplats
Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat onsdag 26 oktober 2016