Vart vänder man sig för att utreda matematiksvårigheter?

Jag jobbar med övergripande specialpedagogiskt stöd. Fick idag en fråga från en pedagog som har en elev i år 3 med, som pedagogen upplever, mycket stora matematiksvårigheter. Min fråga gäller; vart vänder man sig för att kunna få en utredning? Och vilket material finns att beställa för att ge särskilt stöd även förslag på appar?

Svar:

Vi tänker att det är viktigt att veta vad som gjorts på skolan. Viktigt är att veta hur matematiksvårigheterna yttrar sig, och om de kan ha andra förklaringar än dyskalkyli. I detta sammanhang är det viktigt att betona samrådet med elevhälsan. En viktig informationskälla är elevens egen uppfattning kring sitt lärande.
I SPSM:s stödmaterial matematiksvårigheter del 1 Att upptäcka behov av stöd i matematik kan du läsa mer om kartläggning

Matematik är roligt när man förstår
Svårigheter med matematik uppstår ofta på grund av att undervisningen blir abstrakt alltför fort. Orsaker till att lärandet avstannar eller leder till fellärande beror ofta på att den matematiska förståelsen inte är tillräckligt befäst på en konkret nivå.
Läs mer på Spsm:s sidor om matematik

Att göra själva
Ta reda på inom vilka områdena svårigheterna är störst. Det kan finnas alternativa förklaringar till matematiksvårigheterna än de som är specifika. Otillräcklig undervisning, bristande begreppsförståelse, arbetstempo, slutsatsförmåga, koncentrationsförmåga eller bristande motivation är några. Det finns flera andra orsaker. Allt detta i sig kan leda till matematiksvårigheter.
Vi har en förteckning över olika matematiktest, och man kan börja med att använda några av dem. I exempelvis Analys av Läsförståelse i Problemlösning (ALP) får man syn på läsförmåga och slutledningsförmåga. Andra handlar mer om den numeriska förmågan, som exempelvis Förstå och använda tal. Genom att kombinera ett par olika, så får ni en bild. Börja gärna med ett test som är tänkt för en lägre årskurs.

Åtgärder efter den pedagogiska utredningen
Vi tror att ni kan komma långt själva genom att göra några grundläggande pedagogiska kartläggningar med eleven och lärmiljön. Först efter det är det dags att besluta sig för åtgärderna. Beroende på var eleven har störst svårigheter, blir åtgärderna olika. I samband med kartläggningarna kommer olika åtgärder att föreslås inom ramen för kartläggningsmaterialen, eller i den litteratur vi föreslår. Om era åtgärder trots allt inte ger resultat efter en tid, och ni behöver ytterligare underlag så kan ni fundera över hur ni går vidare med fördjupade utredningar. Det kan kanske också finnas specialpedagoger inom er organisation som riktat in sig på matematiksvårigheter och som gör olika test.

Sedan den 1 juli 2019 gäller garantin för tidiga stödinsatser enligt Skollagen. Läs mer på spsm:s webbplats och på Skolverket:

 

Hitta matematiken. Kartläggning i förskoleklass, Skolverket 


Bedömningsstöd i matematik i grundskolan, Skolverket


Nationellt bedömningsstöd i taluppfattning, Skolverket


Utredning av specifika räknesvårigheter, dyskalkyli
Om det visar sig vara aktuellt med en utredning av dyskalkyli så utförs sådana utredningar av bland annat Logopedkliniken på Danderyds sjukhus. Läs mer om hur det går till på deras hemsida

Fokusrapport Dyskalkyli
Vi föreslår att ni sätter er in i den Fokusrapport som tagits fram av Stockholms läns landsting. Den ger en överblick över området som helhet. Den har många intressanta delar både angående själva funktionsnedsättningen och utredningspraxis. Det finns inte alltid utredningskompetens inom alla landsting, utan man hänvisas till privata utredare, till ganska stora kostnader. Sedan den 1 januari 2015 gäller dock en ny patientlag som ger rätt att söka vård i andra landsting om vården inte finns inom det egna. Ni kan alltså remittera till Stockholms läns landsting.
Vidare i rapporten beskrivs alternativa förklaringar till matematiksvårigheterna, samt de underlag som man brukar vilja få in innan en utredning vid Talkliniken vid Danderyds sjukhus. Det finns också förslag till åtgärder.

På våra sidor om digitalt lärande, finns en mängd olika ingångar till hur man kan hitta bra stöd.

Publicerat tisdag 11 maj 2021