Vart vänder man sig för att utreda matematiksvårigheter?

Jag jobbar med övergripande specialpedagogiskt stöd. Fick idag en fråga från en pedagog som har en elev i år 3 med, som pedagogen upplever, mycket stora matematiksvårigheter. Min fråga gäller; vart vänder man sig för att kunna få en utredning? Och vilket material finns att beställa för att ge särskilt stöd även förslag på appar?

Svar:

Vi tänker att det är viktigt att veta vad som gjorts på skolan. Viktigt är att veta hur matematiksvårigheterna yttrar sig, och om de kan ha andra förklaringar än dyskalkyli. I detta sammanhang är det viktigt att betona samrådet med elevhälsan. En viktig informationskälla är elevens egen uppfattning kring sitt lärande.

Matematik är roligt när man förstår
Svårigheter med matematik uppstår ofta på grund av att undervisningen blir abstrakt alltför fort. Orsaker till att lärandet avstannar eller leder till fellärande beror ofta på att den matematiska förståelsen inte är tillräckligt befäst på en konkret nivå.
Våra sidor om matematik

Att göra själva
Ta reda på inom vilka områdena svårigheterna är störst. Det kan finnas alternativa förklaringar till matematiksvårigheterna än de som är specifika. Felaktig pedagogik, bristande begreppsförståelse, arbetstempo, slutsatsförmåga, koncentrationsförmåga eller bristande motivation är några. Det finns flera andra orsaker. Allt detta i sig kan leda till matematiksvårigheter.
Vi har en förteckning över olika matematiktest, och man kan börja med att använda några av dem. I exempelvis Analys av Läsförståelse i Problemlösning (ALP) får man syn på läsförmåga och slutledningsförmåga. Andra handlar mer om den numeriska förmågan, som exempelvis Förstå och använda tal. Genom att kombinera ett par olika, så får ni en bild. Börja gärna med ett test som är tänkt för en lägre årskurs.
Diagnosmaterial i matematik

Fokusrapport Dyskalkyli
Vi föreslår att ni sätter er in i den Fokusrapport som tagits fram av Stockholms läns landsting. Den ger en överblick över området som helhet. Den har många intressanta delar både angående själva funktionsnedsättningen och utredningspraxis. Det finns inte alltid utredningskompetens inom alla landsting, utan man hänvisas till privata utredare, till ganska stora kostnader. Sedan den 1 januari 2015 gäller dock en ny patientlag som ger rätt att söka vård i andra landsting om vården inte finns inom det egna. Ni kan alltså remittera till Stockholms läns landsting.
Vidare i rapporten beskrivs alternativa förklaringar till matematiksvårigheterna, samt de underlag som man brukar vilja få in innan en utredning vid Talkliniken vid Danderyds sjukhus. Det finns också förslag till åtgärder.
Fokusrapport Dyskalkyli hos Stockholmsläns landsting (PDF-dokument)

Litteratur om matematiksvårigheter och dyskalkyli
Vi har en litteraturförteckning på vår webbplats, längst ner på sidan om kartläggning och utredning. Av särskilt intresse kan vara "Att räkna med barn i specifika matematiksvårigheter" samt "Att möta barns olikheter -åtgärdsprogram och matematik", båda av Ann-Louise Ljungblad. Även "Läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik" av Ingvar Lundberg och Görel Sterner kan vara till god hjälp. Vi vill också nämna "Att tänka, resonera och räkna i förskoleklass" av Görel Sterner, Ola Helenius & Karin Wallby. Det är en metodbok som riktar sig till förskolan och de lägre årskurserna i skolan.
Läs också mer om pedagogiska strategier som kan undvika matematiksvårigheter.

Litteratur om matematiksvårigheter på vår webbplats

Pedagogiska strategier på vår webbplats

Åtgärder efter den pedagogiska utredningen
Vi tror att ni kan komma långt själva genom att göra några grundläggande pedagogiska kartläggningar med eleven och lärmiljön. Först efter det är det dags att besluta sig för åtgärderna. Beroende på var eleven har störst svårigheter, blir åtgärderna olika. I samband med kartläggningarna kommer olika åtgärder att föreslås inom ramen för kartläggningsmaterialen, eller i den litteratur vi föreslår. Om era åtgärder trots allt inte ger resultat efter en tid, och ni behöver ytterligare underlag så kan ni fundera över hur ni går vidare med fördjupade utredningar. Det kan kanske också finnas specialpedagoger inom er organisation som riktat in sig på matematiksvårigheter och som gör olika test.

På våra sidor om digitalt lärande, finns en mängd olika ingångar till hur man kan hitta bra stöd.
Räkna med digitala verktyg
Publicerat måndag 16 december 2019