Varför läser elev med god ordavkodning ändå långsamt? Hur kan vi arbeta för att öva upp läshastigheten för elev i årskurs 5.

Varför läser elev med god ordavkodning ändå långsamt? Hur kan vi arbeta för att öva upp läshastigheten för elev i årskurs 5.

Svar:

Läsning kan beskrivas i en modell
Tunmer & Gough beskriver samspelet mellan förståelseprocesser och avkodningsprocesser vid läsning genom formeln: Läsning = Avkodning X Förståelse. Det vill säga, båda processerna måste samverka enligt denna multiplikativa modell. För att få en tydligare bild av elevens läsförmåga måste båda aspekterna belysas. En person med relativt väl fungerande avkodningsförmåga kan i praktiken läsa sämre än en person med dyslexi på grund av dåligt fungerande förståelseprocesser.

Med tanke på textmängden i senare skolår och i gymnasieskolan är det viktigt att undersöka orsakerna till den långsamma läsningen. Om eleven är generellt långsam kan alternativa verktyg vara en möjlig väg att tillägna sig stora textmassor. Ligger orsaken mer i förståelseprocessen handlar det om anpassning av läsbarhet och textmängd.

Gör en pedagogisk utredning
Det förekommer också att elever som haft fonologiska svårigheter i de lägre klasserna, med hjälp av god övning kan kompensera för dessa, så att de inte är lika märkbara i högre klasser. Det är därför av intresse att ta reda på hur det var när eleven lärde sig att läsa. För att ge rätt stöd bör en pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter, dyslexi genomföras. På sidan om pedagogisk utredning finns även ytterligare information om litteratur.

Att arbeta med att utveckla ett bra läsflyt kräver intensiv, långsiktig övning och mycket repetition. Träningen av elevens läsflyt börjar oftast med att eleven tränar sambandet mellan fonem (språkljud) och grafem (bokstäver) på ett strukturerat sätt. Det kallas strukturerad fonem-grafem-koppling. Sedan övergår man successivt till lästräningen av ljudenliga och sedan ljudstridiga ord med hjälp av olika metoder och lästräningsprogram. 
Det finns många metoder och lästräningsprogram som ökar elevens läsförmåga. Viktigt är att man prövar sig fram till den metod som passar eleven bäst. Vi nämner här några metoder och lästräningsprogram som vi känner till.

 

Länksamling:


Trädet- webPublicerat måndag 26 september 2022