Varför finns specialpedagogik?

Varför finns specialpedagogik?

Svar:

Skolan är till för alla elever och skolans uppdrag är att arbeta kompensatoriskt för att uppväga skillnader i barns och elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Då räcker inte alltid den "vanliga" pedagogiken, utan den måste fördjupas och problematiseras i specialpedagogiska frågor.

Specialpedagogik är ett mångfacetterat och tvärvetenskapligt område
En gemensam och bestående förklaringsmodell är att specialpedagogik är ett mångfacetterat kunskapsområde, där en rad olika teorier och perspektiv möts. Idag finns en generell enighet kring att utveckling och lärande sker i samspelet mellan många faktorer på olika nivåer. Det speciella med specialpedagogik är att bevaka, belysa och sammanväga dessa faktorer för att skapa optimala förutsättningar för lärande där standardlösningar inte räcker till.

Specialpedagogik är ett ständigt diskussionsämne
Hur vi beskriver specialpedagogik varierar och är föremål för ständig diskussion. I vissa perioder har forskningens fokus varit på individers förutsättningar, det brukar vi kalla för ett kategoriskt perspektiv. Under andra perioder har tonvikten legat på att studera organisatoriska och miljömässiga ramar för utbildningen, ett så kallat relationellt perspektiv.

Litteratur: 

Lutz, Kristian. (2013). Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola: möte med det som inte anses lagom. Stockholm. Liber.


Nilholm, Claes. (2007). Perspektiv på specialpedagogik. Lund. Studentlitteratur.


Persson, Bengt. (2013). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. Stockholm. Liber.

På följande webbplatser finns mer att läsa om specialpedagogik.
Reflektioner kring specialpedagogik. Vetenskapsrådet

Specialpedagogik, vilka är de grundläggande perspektiven? Claes Nilholm

Skolverkets sidor om specialpedagogik
Publicerat tisdag 18 januari 2022