Var kan man beställa inredning för att skapa ett tillgängligt klassrum för studerande med funktionsnedsättning?

Var kan man beställa inredning för att skapa ett tillgängligt klassrum för studerande med funktionsnedsättning?

Svar:

Det finns inget specifikt företag som säljer skolinredning anpassade för alla olika funktionsnedsättningar. Däremot har olika inredningsföretag utvecklat vissa inredningsdetaljer som avser underlätta för vissa behov, till exempel ljuddämpande möbler.

Gör en värdering av tillgängligheten
En bra bas för att utveckla tillgängliga lärmiljöer är att använda handledningen till Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning. Där kan man läsa mer om tillgänglighet och få en förståelse för samspelet mellan olika faktorer. Med stöd av verktyget kan verksamheten sen identifiera behov och tydliggöra vilka krav på den fysiska miljön som utformningen och inredningen ska stödja.
Hur kommer de olika lokalerna att användas?
Utgå ifrån hur rummen ska användas. Kartlägg och identifiera vilka krav det ställer på utformning och inredning – exempelvis vad krävs för en bättre ljudmiljö och hur ska miljön utformas när det gäller färger, bra ljus och kontraster i den visuella miljön? Hur ser kommunens miljöpolicy för lokalvård ut? Och vad innebär det? Ett exempel kan vara – inga klädda möbler på grund av allergier... 
Hämta erfarenheter och kunskap från andra verksamheter
Ta kontakt med andra skolor och verksamheter som har erfarenhet av ny- eller ombyggnation och har utformat nya tillgängliga klassrum, för att inhämta inspiration och erfarenhet. 
Tillfråga sakkunniga
Ofta finns sakkunniga när det gäller tillgänglighet inom kommunen som kan vara ett stöd. Det finns också certifierade tillgänglighetskonsulter som har specifik kunskap om den fysiska miljön.

 

Rådgivare från SPSM kan ge stöd kring hur man använder värderingsverktyget och ge kompletterande specialpedagogiskt stöd kring tillgängliga lärmiljöer. Om verksamheten bygger om eller nytt kan det behövas mer specifik kunskap om exempelvis ljudmiljön från en akustiker eller hörselingenjör som då kan behöva bli involverad i arbetet.

Begär in offerter
Utifrån identifierade behov och krav kan offertförfrågan skickas till leverantörer som
huvudmannen eller kommunen har avtal med och därefter förs samtal med säljare om vilka lämpliga alternativ som finns.

Efter att inköpen är gjorda, behövs en genomgång om lokalerna uppfyller de krav som ställts och om det finns behov av kompletteringar, ytterligare inköp eller ändringar. Behöver det flyttas några möbler så att exempelvis utrymningsvägar inte blockeras?

Förutom att använda handledningen till värderingsverktyget så är boken "Bygga skolor för fler" från Svensk byggtjänst, ett bra material som kan vara ett stöd för att utforma goda lärmiljöer.

Publicerat fredag 22 oktober 2021