Vad innefattas i begreppet ”lärmiljö”?

Vad innefattas i begreppet ”lärmiljö”? Vad är definitionen? Och ännu intressantare; finns det någon förklaring eller redovisning om vad en god lärmiljö är?

Svar:

Lärmiljö är med enkla ord hela den miljö och de sammanhang som en person befinner sig i under exempelvis en skoldag. Lärande sker i interaktion, det vill säga i samspel med andra och för att alla ska vara delaktiga så krävs en god lärmiljö. Vilken värdegrund och vilka attityder vi möter i vår omgivning är avgörande.


Kunskap om lärmiljö
Detta  innebär att verksamheteter bör utveckla kunskap om förutsättningar för lärande och hur det hänger samman med verksamhetens pedagogiska, sociala och fysiska miljöer. Vi har tagit fram en modell som beskriver olika områden i lärmiljön. Modellen kallas tillgänglighetsmodellen ligger till grund för materialet Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. Modellen beskriver hur förutsättningar för lärande och hur dessa påverkas av den omgivande lärmiljön. Det finns tre delar- fysik, social och pedagogisk och dessa delar samspelar med varandra. Modellen är i sin tur nedbruten i 22 olika indikatorer.
Tillgänglig utbildning (spsm.se)
Delaktighet (spsm.se)
Inkludering (spsm.se)


Att skapa tillgängliga lärmiljöer är ett främjande arbete
I arbetet ligger att identifiera och undanröja hinder och aktivt arbeta för att utveckla och förbättra hela verksamhetens lärmiljö, med fokus på omgivningsfaktorer. Verksamhetens förmåga att skapa tillgängliga lärmiljöer påverkar möjligheterna för barn och elever att vara delaktiga i såväl sitt lärande som i den sociala gemenskapen. Att lärmiljöerna är tillgängliga är också en förutsättning för att kunna utveckla inkluderande verksamheter.


Med hjälp av vårt Värderingsverktyg kan man kartlägga hur tillgänglig den fysiska, sociala och pedagogiska miljön är och därefter göra en handlingsplan för att öka tillgängligheten.


Mara Westling Allodi är professor i specialpedagogik vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet. Hennes forskning handlar till stora delar om lärandemiljöer och hur man kan förändra dessa för att undervisningen ska nå alla elever. Läs om hennes forskning i länken.

Publicerat måndag 24 maj 2021