Vad innefattas i begreppet ”lärmiljö”?

Vad innefattas i begreppet ”lärmiljö”? Vad är definitionen? Och ännu intressantare; finns det någon förklaring eller redovisning om vad en god lärmiljö är?

Svar:

Lärmiljö kan beskrivas som hela den miljö och de sammanhang som en person befinner sig i under exempelvis en skoldag. Lärande sker i interaktion, det vill säga i samspel med andra och för att alla ska vara delaktiga så krävs en god lärmiljö. Vilken värdegrund och vilka attityder vi möter i vår omgivning är avgörande.

Kunskap om lärmiljö
Detta  innebär att verksamheteter bör utveckla kunskap om förutsättningar för lärande och hur det hänger samman med verksamhetens pedagogiska, sociala och fysiska miljöer. Vi har tagit fram en modell som beskriver olika områden i lärmiljön. Modellen kallas tillgänglighetsmodellen ligger till grund för materialet Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. Modellen beskriver hur förutsättningar för lärande och hur dessa påverkas av den omgivande lärmiljön. Det finns tre delar- fysik, social och pedagogisk och dessa delar samspelar med varandra. Modellen är i sin tur nedbruten i 22 olika indikatorer.
Tillgänglig utbildning (spsm.se)
Delaktighet (spsm.se)

Att skapa tillgängliga lärmiljöer är ett främjande arbete
I arbetet ligger att identifiera och undanröja hinder och aktivt arbeta för att utveckla och förbättra hela verksamhetens lärmiljö, med fokus på omgivningsfaktorer. Verksamhetens förmåga att skapa tillgängliga lärmiljöer påverkar möjligheterna för barn och elever att vara delaktiga i såväl sitt lärande som i den sociala gemenskapen. Att lärmiljöerna är tillgängliga är också en förutsättning för att kunna utveckla inkluderande verksamheter.


Med stöd av vårt Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning kan man läsa och fördjupa sina kunskaper om vad som kan vara en tillgänglig lärmiljö och sedan skatta den fysiska, sociala, pedagogiska miljön och förutsättningar för lärande i sin förskolan, fritidshem, skola. Därefter skapa en handlingsplan som stöd för att öka tillgängligheten i sin verksamhet.Publicerat fredag 17 juni 2022