Vad har skolan för skyldigheter när det gäller att ta emot en elev med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar?

Vad har skolan för skyldigheter när det gäller att ta emot en elev med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar?

Svar:

Det normala är att varken fristående eller kommunala skolor kan neka att ta emot en elev i behov av särskilt stöd. Undantaget är de fall då en fristående skola inte fått beviljat tilläggsbelopp av elevens hemkommun eftersom det skulle medföra betydande ekonomiska eller organisatoriska svårigheter. Kommunen har i dessa fall ett ansvar att se till att utbildningen anordnas på annat sätt.

Skolan ska ge alla barn ledning och stimulans
Om din fråga inte avser själva mottagandet på en skola, utan gäller skolans skyldigheter att anpassa undervisningen efter elevens behov, så är svaret att oavsett om det gäller en fristående skola eller kommunal, har skolan en långtgående skyldighet att ge alla barn och elever stöd och stimulans för att de ska kunna utvecklas så lång som möjligt mot utbildningens mål.

Bristande tillgänglighet är en diskrimineringsgrund
I samband med att diskrimineringslagen skärptes i januari 2015, då bristande tillgänglighet i alla skolformer kom att klassas som diskriminering, förtydligades skolans skyldighet att ge stöd till elever med funktionsnedsättning. I 3 kap. 3 § skollagen införlivades textraderna ”elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser”. Det betyder att skolan ska se till att en elev med synnedsättning ska få stöd som gör att eleven kommer i en jämförbar situation med elever utan funktionsnedsättning.

Extra anpassningar och särskilt stöd
Om det visar sig att eleven trots detta stöd har svårt att uppnå kunskapskraven ska skolan ge eleven extra anpassningar och särskilt stöd enligt den arbetsgång som anges i skollagen. Vill du veta mer om extra anpassningar och särskilt stöd rekommenderar vi dig att ta del av Skolverket allmänna råd om arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

Specialpedagogiska skolmyndigheten

SPSM har som uppgift att ge skolor stöd och utbildning kring funktionsnedsättningen och dess pedagogiska konsekvenser, och vi anpassar också läromedel och tar fram lärmaterial. Vi rekommenderar er därför att fylla i den förfrågansblankett om specialpedagogisk rådgivning som ni hittar på vår webbplats. Ni får då möta rådgivare som tillsammans med er resonerar om situationen för eleven, hur ni kan anpassa undervisningen utifrån funktionsnedsättningen och hur ni hittar kompenserande lösningar för att eleven ska nå måluppfyllelse.
Förfrågan om specialpedagogiskt stöd

Publicerat måndag 10 maj 2021