Vad gäller vid betygssättning för en elev som har hörselnedsättning? Vad bör man tänka på vid placering i klassrummet?

Vad gäller vid betygssättning för en elev som har hörselnedsättning? Vad bör man tänka på vid placering i klassrummet?

Svar:

Grundskoleförordningen upphörde att gälla 2011-04-15 till förmån för Skolförordningen.
Undantagsbestämmelsen, 10 kap. 21§ skollagen, kan tillämpas när det är dags för betygsättning. I lagen står det:
"Om det finns särskilda skäl får det vid betygssättningen enligt 19 § och 20 § bortses från enstaka delar av de kunskapskrav som eleven ska ha uppnått i slutet av årskurs 6 eller 9".
Det är den betygsättande läraren som avgör om undantagsbestämmelsen ska tillämpas. Tänk gärna in barnrättsperspektivet och ta med eleven i diskussionen om hur och vad som behöver anpassas i respektive ämne. 

Skolförordningen på Skolverkets webbplats

Skollagen på Skolverkets webbplats

Angående elevens placering i klassrummet är det viktigt att ta  hänsyn till att ljuset från fönster inte skuggar lärarens ansikte samt att eleven sitter med god överblick över både lärare och klasskamrater. Flera framgångsfaktorer och förslag kring hur man anpassar lärmiljön för ett barn/elev med hörselnedsättning finns beskrivna i
Publicerat torsdag 23 juni 2016 Granskat torsdag 8 mars 2018