Vad finns skrivet och hur definieras dyskalkyli inom forskningen?

Vad finns skrivet och hur definieras dyskalkyli inom forskningen?

Svar:


Forskare inom området är inte eniga i frågan. Det pågår en debatt där några menar att vi bör använda begreppet dyskalkyli, medan andra är skeptiska.

 

Det finns inga riktlinjer om utredning

Socialstyrelsen har inte gett några riktlinjer om vad som ska ingå i en dyskalkyliutredning. Det finns ingen svensk lagstiftning som reglerar vem som har rätt att ställa diagnosen dyskalkyli. Det är den som gör utredningen som bedömer hur den ska göras och på vilka grunder diagnosen ställs. Få kommuner i Sverige gör egna utredningar för att fastställa diagnosen dyskalkyli. När det gäller elever som har stora svårigheter i matematik är det viktigt att skolan gör en pedagogisk och matematisk kartläggning. Utifrån kartläggningen planeras undervisningen utifrån elevens behov.

 

Det finns flera definitioner på dyskalkyli

1. Enligt ICD-10 definieras dyskalkyli som ”en specifik försämring av matematiska färdigheter som inte kan skyllas på psykisk utvecklingsstörning eller bristfällig skolgång. Räknesvårigheterna innefattar bristande förmåga att behärska basala räknefärdigheter såsom addition, subtraktion, multiplikation och division snarare än de mer abstrakta matematiska färdigheter som krävs i algebra, trigonometri, geometri och komplexa beräkningar.”

 

2.Enligt DSM-5 definieras dyskalkyli som att ”A. Förmågan att räkna, mätt med standardiserade, individuellt genomförda tester, är klart under den förväntade nivån för personer i samma ålder, med motsvarande intelligensnivå och åldersrelevant utbildning.” ”B. Störningen enligt kriterium A försvårar i betydande grad skolarbetet eller andra aktiviteter som kräver räkneförmåga.”

 

Fokusrapport om dyskalkyli

Stockholms läns landsting har tagit fram en fokusrapport om Dyskalkyli, som beskriver situationen i Stockholms läns landsting avseende avtal, statistik, utredningsmodeller och åtgärder länet.

Fokusrapport Dyskalkyli 2015, Stockholms läns landsting.

 

Stödmaterial matematiksvårigheter

I SPSM:s stödmaterial matematiksvårigheter del 1 Att upptäcka behov av stöd i matematik kan du läsa mer om specifika räknesvårigheter.

 

Litteratur:

Dowker, A. (2005). Individual Differences in Arithmetics. Taylor & Frances LTD.

Butterworth, B. (2010). Dyskalkyli - Att hjälpa elever med specifika matematiksvårigheter. Stockholm. Natur och Kultur.

Lundberg, I. & Sterner, G. (2009). Dyskalkyli - finns det? Göteborg. Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM).

 

Björnström, M. (2012) Värt att veta om dyskalkyli. Natur och Kultur. 

 

Lunde, O. (2011). När siffrorna skapar kaos. Stockholm. Liber.

 

Sjöberg, G. (2006). Om det inte är dyskalkyli - vad är det då? En multimetodstudie av eleven i matematikproblem ur ett longitudinellt perspektiv. Umeå. Institutionen för matematik, teknik och naturvetenskap, Umeå universitet.Publicerat torsdag 19 maj 2022