Vad finns skrivet och hur definieras dyskalkyli inom forskningen?

Vad finns skrivet och hur definieras dyskalkyli inom forskningen?

Svar:

Forskare inom området är inte eniga i frågan, det pågår en debatt där några menar att vi bör använda dyskalkylibegreppet medan andra är skeptiska.

Gällande utredning finns inga direktiv
Socialstyrelsen har inte gett några direktiv på vad som bör ingå i en dyskalkyliutredning. Det finns ingen svensk lagstiftning som reglerar vem som har rätt att diagnostisera dyskalkyli. Därför är det i dagsläget upp till varje utredare att bedöma hur utredningen görs och på vilka grunder diagnosen ställs. Den aktuella situationen i landet idag är att få kommuner har någon egentlig kompetens att fastställa diagnosen dyskalkyli. När det gäller elever som uppvisar stora svårigheter i matematik är det av stor vikt att skolan gör en grundläggande pedagogisk och matematisk kartläggning. Utifrån denna kan man sedan forma undervisningen på det bästa sättet för eleven och för gruppen.

Det finns flera definitioner på dyskalkyli
1. Världshälsoorganisationens (WHO) klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem, International Classification of Diseases-10 (ICD-  10) definierar dyskalkyli enligt följande: “Avser en specifik försämring av matematiska färdigheter som inte kan skyllas på psykisk utvecklingsstörning eller bristfällig skolgång. Räknesvårigheterna innefattar bristande förmåga att behärska basala räknefärdigheter såsom addition, subtraktion, multiplikation och division snarare än de mer abstrakta matematiska färdigheter som krävs i algebra, trigonometri, geometri och komplexa beräkningar.”


2. I Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM 5) ges följande definition av dyskalkyli:
”A. Förmågan att räkna, mätt med standardiserade, individuellt genomförda tester, är klart under den förväntade nivån för personer i samma ålder, med motsvarande intelligensnivå och åldersrelevant utbildning.” ”B. Störningen enligt kriterium A försvårar i betydande grad skolarbetet eller andra aktiviteter som kräver räkneförmåga.”


Båda dessa definitioner är så kallade diskrepanskriterier. Det innebär att det måste finnas en avvikelse mellan generell begåvning och matematisk förmåga. Definitionerna tar inte hänsyn till underliggande orsaker till svårigheterna utan baseras på beteendesymptom. De tar inte heller hänsyn till att dyskalkyli är ett synnerligen oenhetligt tillstånd.

Fokusrapport om dyskalkyli
Stockholms läns landsting har tagit fram en fokusrapport om Dyskalkyli, som belyser hur situationen ser ut i Stockholms läns landsting avseende avtal, statistik, utredningsmodeller och åtgärder länet idag.,

Stödmaterial matematiksvårigheter

I SPSM:s stödmaterial matematiksvårigheter del 1 Att upptäcka behov av stöd i matematik kan du läsa mer om specifika räknesvårigheter.


Litteratur:

Dowker, A. (2005). Individual Differences in Arithmetics. Taylor & Frances LTD.

Butterworth, B. (2010). Dyskalkyli - Att hjälpa elever med specifika matematiksvårigheter. Stockholm. Natur och Kultur.

Lundberg, I. & Sterner, G. (2009). Dyskalkyli - finns det? Göteborg. Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM).

Björnström, M. (2012) Värt att veta om dyskalkyli. Natur och Kultur. 

Lunde, O. (2011). När siffrorna skapar kaos. Stockholm. Liber.

Sjöberg, G. (2006). Om det inte är dyskalkyli - vad är det då? En multimetodstudie av eleven i matematikproblem ur ett longitudinellt perspektiv. Umeå. Institutionen för matematik, teknik och naturvetenskap, Umeå universitet.
Publicerat tisdag 11 maj 2021