Vad är viktigt att tänka på vid skolbyte eller stadieövergångar för barn och elever med språkstörning?

Barn med språkstörning går inom alla skolformer. Skolbyten eller stadieövergångar kan se olika ut beroende på vilken skolform det gäller. Vi bör först lyssna in vad barnet och eleven tycker är viktigt om sitt skolbyte eller stadieövergång.

Svar:

Lämna uppgifter från förskolan
Förskolläraren har ett ansvar för att barn i behov av särskilt stöd uppmärksammas i överlämnanden. Det ska finnas samarbetsformer så att barnet och vårdnadshavare kan förbereda sig för övergången.

Skolans skyldigheter
Det är elevens behov som styr när skolan gör en överlämning. Skolan är skyldig att lämna relevanta uppgifter som kan underlätta för elevens skolgång. Bjud vårdnadshavarna och eleven till samtal. Berätta om den information som skolan planerar att lämna. Beskriv även vilka rutiner ni använder.

Lämna uppgifter från skolan
Uppgifter som ska lämnas är resultatet av den uppföljning av stöd som skolan gör vid vårterminens slut i förskoleklass och slutet av lågstadiet i enlighet med skollagen. Det är även viktigt att en noggrann överlämning görs inför en stadieövergång eller ett skolbyte oavsett årskurs. Skolan bör lämna information om eleven fått extra anpassningar och särskilt stöd. Extra anpassningar och särskilt stöd kan vara:
 • Specialpedagogiska insatser.
 • Särskilt schema över skoldagen.
 • Kommunikationssätt exempelvis bildstöd, tecken som stöd, svenskt teckenspråk eller annat kommunikationssätt.
 • Tydliga instruktioner, stöd att sätta igång arbetet, stöd att förstå texter och tidshjälpmedel.
 • Anpassade läromedel.
 • Digitala lärverktyg, anpassade programvaror och tekniska hjälpmedel till exempel talsyntes.
 • Enskild undervisning, särskild undervisningsgrupp eller anpassad studiegång.
 • Behov av resurslärare eller assistent. 
 • En anpassad fysisk lärmiljö. Exempelvis god belysning och god ljudmiljö i undervisningslokaler och allmänna utrymmen. Det kan vara ljudabsorberande bänkar och stolar.
 • Anpassad utomhusmiljö.
Skolan bör lämna eventuellt åtgärdsprogram där det särskilda stödet är beskrivet. Är det relevant lämnar skolan även utredningen som är gjord utifrån åtgärdsprogrammet.

Barn- och elevhälsoteam
Barn- och elevhälsoteamet har en viktig roll för barn och elever med språkstörning. Dessa barn och elever har ofta många kontakter exempelvis barn- och ungdomshabilitering. Om vårdnadshavare samtycker kan skolan bjuda in inblandade till en samverkansträff.

Skolan som tar emot eleven
Se till att eleven får information om den nya skolans lokaler och personal på ett tillgängligt sätt exempelvis genom bilder, film eller ljud. Mottagande skola kan även besöka den nuvarande skolan. De kan då ta del av arbetssätt och bygga relation med eleven. Ge eleven chans att få en så bra start som möjligt i sin nya skola. Det kan eleven få genom ett eller flera besök som sträcker sig över en längre tidsperiod. Utse en kontaktperson som samverkar med skolan som lämnar eleven och andra inblandade exempelvis Barn- och ungdomshabilitering.

Lärmiljön på den nya skolan
 • Anpassa den fysiska lärmiljön i de lokaler som eleven är i. Det kan till exempel vara klassrum, gymnastiksal, matsal och korridorer. 
 • God belysning och ljudmiljö till exempel med ljudabsorberade bänkar och skrapfria stolar.
 • Ha gärna undervisningen i ett hemklassrum. Det är bra med ett anslutande grupprum.
 • Se över klassens storlek. Gör det möjligt för klassen att arbeta i mindre grupper.
 • Skolan behöver se över och beställa hjälpmedel utifrån elevens behov i god tid innan eleven börjar. Exempelvis anpassade läromedel, digitala lärverktyg och tidshjälpmedel. Vissa elever kan också ha rätt till hjälpmedel genom Regionen, som exempelvis kommunikationsverktyg.
Organisationen på den nya skolan
 • Rektor har huvudansvar för att organisera lärmiljön för eleven med språkstörning.
 • Skolan behöver personal som har den kompetens som passar utifrån elevens behov.
 • Personalen bör erbjudas kompetensutveckling (se SPSM:s kursutbud).
 • Se över schemaläggning och tid för samplanering.
 • En tydlig rollfördelning och vilket ansvar olika professioner har, exempelvis mentor, undervisande lärare, resurs, elevhälsan.
 • Eleven kan behöva enskild undervisning med ämneslärare.
 • Sök vid behov specialpedagogiskt stöd av SPSM. Formulär finns på www.spsm.se 


Publicerat fredag 10 juni 2022