Vad är skillnaden mellan språkstörning och dyslexi?

Vad är skillnaden mellan språkstörning och dyslexi?

Svar:

Ett barn med språkstörning har svårigheter inom flera olika delar av språket. Det kan innebära problem med att ta språklig kontakt och upprätthålla kommunikationen med en samtalspartner. Det kan också innebära svårigheter med att tolka och använda sig av minspel och kroppsspråk.

Många barn med språkstörning får svårt att lära sig läsa och skriva. Språkstörning kan vara en orsak till läs- och skrivsvårigheter. Vid dyslexi menar man att läs- och skrivsvårigheterna är specifika, det vill säga att de inte kan förklaras av en i övrigt nedsatt språklig förmåga. Något förenklat kan man vidare säga att vid dyslexi har man stora svårigheter med fonologin. Med det menas hur språkljuden fungerar och hur de förhåller sig till varandra. Även i processen att koppla ihop språkljud och bokstäver, det vill säga avkodning, finns denna nedsättning.

Hörförståelsen är oftast god hos personer med dyslexi, till skillnad från personer med språkstörning. Dyslexi upptäcks vanligen först när barnet börjat skolan, men man kan upptäcka barn som är i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter redan under förskoleåren. De har ofta svårigheter med "språklekar" vilket innebär att kunna laborera med språket genom att rimma eller lyssna efter vilket ljud ett visst ord börjar på.



Publicerat torsdag 4 mars 2021