Vad är extra anpassningar i förskolan?

Vi arbetar med ett projekt som går ut på att definiera extra anpassningar och särskilt stöd i ett 0 - 19 perspektiv. Förskolorna har i nuläget en modell för kartläggning och en handlingsplan. Men det är svårt att säga när det blir extra anpassningar i förskolan. Hur kan vi tänka kring det?

Svar:

I förskolan handlar det om att ha en verksamhet med hög kvalitet så att alla barn utvecklas. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få det, utformat med hänsyn till sina behov och förutsättningar, så att de utvecklas så långt som möjligt. Ni kan läsa mer om det i Läroplan Förskolan som reglerar vad som gäller för förskolan.
Anpassningarna handlar mest om miljön
På organisationsnivå kan det handla om anpassningar av den fysiska tillgängligheten som exempel lokaler, inne och utemiljö, ljudmiljö. På gruppnivå kan det handla om den sociala tillgängligheten som exempel hur barngruppen sätts samman, hur många barn och personal som finns i gruppen.  På individnivå kan det handla om den pedagogiska tillgängligheten som extra anpassningar som kan vara stöd i samspel, lek och kommunikation.

Ni kan kartlägga tillgängligheten
Med hjälp av vårt värderingsverktyg för tillgänglig utbildning kan ni göra en kartläggning av den fysiska, sociala och pedagogiska tillgängligheten i er verksamhet. När ni sedan fått syn på utvecklingsområden så väljer ni att arbeta med den systematiska kvalitetsutvecklingen med hjälp av vårt Stödmaterial förskola.       

Publicerat fredag 17 juni 2022