Vad anser ni när det gäller användning av miniräknare vid nationella prov?

Vi har några elever i åk. 8 och 9 som har stora svårigheter i matematik. Några har en dyskalkyliutredning, några inte. Alla är i behov av extra anpassningar och särskilda stöd i matte. Vi undrar hur ni ställer er till användning av miniräknare för dessa elever. På grund av att eleverna inte får använda miniräknare på ena delen av nationella provet anser vi att det är viktig att eleven i alla fall har möjlighet att också utveckla strategier för att kunna räkna utan miniräknare. Å andra sidan har eleverna väldigt svårt med huvudräkning och uppställningar och de upplever en del stress för de att inte får använda miniräknare. I utredningen står att eleven bör ha tillgång till miniräknare. Vad rekommenderar ni?

Svar:

Vid nationella prov råder särskilda anvisningar som utfärdas av Skolverket. Generellt kan man säga att genomförandet får anpassas, men inte innehållet.
I skolans undervisning och vid alla andra bedömningstillfällen/provsituationer är det upp till läraren att avgöra vilka anpassningar som bör göras för eleven.
Självklart tycker vi att det är viktigt att en elev med funktionsnedsättning får tillgång till de verktyg som eleven behöver, vid de tillfällen som läraren anser att det är lämpligt.

Nationell statistik
De nationella proven är betygsstödjande men främst till för nationell statistik. Denna används för att se hur undervisningen fungerar, för att se förändringar över tid och för att jämföra resultat mellan olika områden och huvudmän. Det kräver att proven har samma struktur. De nationella proven är hårt reglerade i utformningen just för att vara jämförbara. Dagens nationella prov anpassas därför inte i tillräcklig utsträckning för elever med vissa funktionsnedsättningar. Det finns många exempel på när dessa elever redan från start går mot ett misslyckande av proven då instruktionerna för genomförandet helt enkelt inte möjliggör något annat.

Barnets bästa
I 1 kap 10 § skollagen (2010:800) står det att all utbildning som rör barn under 18 år ska ha barnets bästa som utgångspunkt. Utifrån denna bestämmelse kan man tycka att proven borde anpassas efter elevens förutsättningar så att eleven på ett rättvisande sätt får visa sina kunskaper. Har skolan gjort omfattande anpassningar för eleven utöver de enligt anvisningarna tillåtna, får man stryka just detta prov från den nationella insamlingsstatistiken.

Elever med dyskalkyli, som din fråga gällde, behöver ju lägga mycket energi då de tvingas göra uträkningar utan miniräknare. Detta kan medföra att det inte blir så mycket energi över till andra uppgifter. Men som sagt, skolan får avgöra om de ska tillåta anpassningar i form av miniräknare för eleven på ett delprov, trots att detta går emot anvisningarna. I så fall kan inte skolan redovisa resultatet på detta delprov i den nationella statistiken.

Publicerat onsdag 8 februari 2017