Undantagsbestämmelsen vid matematiksvårigheter eller dyskalkyli

Hur ska läraren bedöma en elevs kunskaper vid matematiksvårigheter/dyskalkyli? Vad kan man undanta och pysa när bedömningen görs? Är det ok att undanta att eleven inte klarar huvudräkningen? Är det ok om eleven visar att den förstår t ex subtraktionsuppställningen men sedan har svårt att komma ihåg den och använder miniräknare? Att den visar att den förstår hur man använder likhetstecknet med lägre tal eller använder miniräknaren för att lösa talet?

Svar:

Det är den betygssättande läraren i matematik som måste avgöra om det vid betygssättningen går att använda sig av undantagsbestämmelsen. Läraren bör vid tveksamheter i tillämpningen samråda med lärarkollegor, elevhälsan och skolans rektor.

Tre saker att ta ställning till
Det är tre saker som läraren behöver ta ställning till:
1 För det första om elevens funktionsnedsättning eller andra personliga förhållanden inte är övergående.
2 För det andra om de delar av kunskapskraven där eleven inte visat sitt kunnande kan bedömas vara enstaka delar av kunskapskraven.
3 För det tredje om funktionsnedsättningen är ett direkt hinder för eleven att lära sig det som beskrivs i den del av kunskapskraven som eleven har svårt att nå.

Den andra bedömningen den svåraste?
I detta fallet förefaller frågan handla om bedömningen vad enstaka delar av kunskapskraven i ämnet matematik kan vara, något som många lärare tycker är svårt. Men det här ligger helt på den betygssättande läraren i ämnet att avgöra. Det är de formulerade kunskapskraven i kursplanen som eleven ska nå, inget annat. Och det är i dessa kunskapskrav läraren har möjlighet att bortse från enstaka delar. Vi kan konstatera att ordet huvudräkning inte finns med i dessa krav.

Elever med funktionsnedsättning, exempelvis dyskalkyli
Skollagen (2010:800) är tydlig med hur vi ska se på rättigheten till stöd när det gäller elever med funktionsnedsättningar. I 3 kap. 2 § står " ...Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser...".
Skolverket skriver: "Det är viktigt att läraren anpassar bedömningssituationerna för att ge alla elever möjlighet att visa vad de kan. Det går inte att kräva att alla elever ska göra på samma sätt" ( Stödinsatser i utbildningen s.15)
I skolans undervisning och vid alla bedömningstillfällen/provsituationer, förutom vid nationella prov, är det upp till läraren att avgöra vilka anpassningar som bör göras för eleven.
Självklart tycker vi att det är viktigt att en elev med funktionsnedsättning får tillgång till de verktyg som eleven behöver, exempelvis miniräknare, vid de tillfällen som läraren anser att det är lämpligt.
Publicerat onsdag 15 september 2021