Tillåter GDPR att undervisning kan följas på distans genom Skype eller liknande så att elev får tillgång till sina anpassningar?

Tillåter GDPR att undervisning kan följas på distans genom Skype eller liknande så att elev får tillgång till sina anpassningar?

Svar:

Dataskyddsförordningen
Enligt GDPR finns inget hinder för att bedriva utbildning på distans. Den ställer däremot krav på att tillvarata elevers och lärares integritet.

Datainspektion lyfter fram följande som viktigt att klargöra
Vem är personuppgiftsansvarig?
I en kommunal skola är det till exempel utbildningsnämnden som är personuppgiftsansvarig medan det är ett aktiebolag för en friskola.
Den personuppgiftsansvariga bör överväga om det är nödvändigt med bild- och ljudupptagning av elever i digital undervisning och i så fall i vilken utsträckning. 
Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen
Uppgift av allmänt intresse är den rättsliga grund som oftast kan användas för behandling av personuppgifter inom både privata och offentliga skolor. 
Informera eleverna
Det som gäller den vanliga undervisningen i skolan bör även gälla för digital undervisning.

Frågor för den personuppgiftsansvariga att ta hänsyn till:

•Är det tillräckligt att läraren syns eller bara hörs?
•Hur ska elever med skyddade personuppgifter ta del av undervisningen?
•Hur säkerställer man att elevers och lärares personuppgifter skyddas mot obehörig åtkomst?
•Hur säkerställer den personuppgiftsansvariga att elevers och lärares personuppgifter inte sprids?
•Finns det ett biträdesavtal med tjänsteleverantören som innehåller instruktioner för hur de som biträde får behandla personuppgifter?

För mer information


Extra anpassningar och särskilt stöd vid distansundervisning
Skolverket beskriver att regler kring elever i behov av stöd i form av extra anpassningar och särskilt stöd har inte ändrats på grund av pandemin. Skolor ska, utöver distansundervisningen, ge elever det stöd som de behöver för att nå målen med utbildningen. Samtidigt är läget svårt och det kan inte bli som vanligt. Situationen innebär att det behövs en omställning på olika nivåer i arbetet kring elever som behöver stöd.

Exempel
•Kartlägg tillsammans med rektorer behov av extra anpassningar och särskilt stöd på skolenheter. Sammanställ och analysera behoven. Tänk på att elever som i vanliga fall klarar sig bra i den nya situationen kan få det svårt.
•Gör tydligt för vårdnadshavare och elever var de kan vända sig i olika typer av frågor.
•Kartlägg vad lärare och annan pedagogisk personal behöver i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd, som till exempel digitala hjälpmedel och anpassningar i digitala verktyg.
•Lärare och övrig pedagogisk personal ser över hur den tidigare planeringen av extra anpassningar och särskilt stöd kan anpassas till distansundervisningen
•Ha täta avstämningar och se till att elever vet hur de kan hålla kontakten med skolans personal
Det är särskilt viktigt att tänka på att när undervisning sker på distans och elever och lärare inte träffas fysiskt är det viktigt att hitta rutiner för att uppmärksamma och följa upp elevens lärande.


Publicerat måndag 16 maj 2022