Ska vi göra en pedagogisk kartläggning om eleven inte når avstämningsmål i årskurs 1?

När skolan gjort det nationella bedömningsstödet i årskurs 1 och man ser att eleven inte når upp till avstämningen, ska det då göras en pedagogisk kartläggning?

Svar:

Tillägget i skollagen om läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga insatser infördes den 1 juli 2019. Därför är det bra att ni reflekterar över hur ni kan tillämpa den.

Pedagogisk utredning
Det är ni som avgör vilken grad svårigheterna har (indikation eller befara) och var i arbetsgången ni befinner er. Om ni alltså redan tidigare har arbetat med extra anpassningar men fortfarande befarar att eleven inte kommer nå kunskapskraven, ska rektor besluta om en pedagogisk utredning.

Begrepp och kartläggningsmaterial
De nya begreppen som införts i samband med tillägget i skollagen är indikation, särskild bedömning och samråd. Begreppen är direkt relaterade till de tre obligatoriska och nationella materialen som är utgivna av Skolverket.
  • Kartläggningsmaterialen Hitta språket och Hitta matematiken för förskoleklass
  • Bedömningsstödet i svenska och matematik för årskurs 1
  • Nationella proven i årskurs 3 (för specialskolan årskurs 4)
Vad innebär indikation?
En indikation kan vara en liten upptäckt som görs i samband med de nationella materialen, något som man inte kände till och som väcker frågor. Exempel på indikation anges i  lärarhandledningen till materialen. Indikationen ska tas upp i en särskild bedömning.

Särskild bedömning och samråd
Den särskilda bedömningen görs i ett samråd med någon med specialpedagogisk kompetens, såvida inte den som utför bedömningen själv har den kompetensen. I samband med det planeras om eleven har behov av extra anpassningar. Begreppet och insatserna kring extra anpassningar gäller alltså precis som tidigare och har inte förändrats i och med tillägget för tidiga stödinsatser.
 
Vad innebär befara?
Tecken som iakttas även i undervisning eller kommer fram på andra sätt, eller i materialen, kan leda till att man befarar att eleven inte kommer att nå kunskapskraven. Till skillnad från indikation är befara alltså inte bara utifrån resultat av genomfört kartläggningsmaterial, bedömningsstöd eller nationella prov. Det är tydligare signaler som man genast ska beakta. Efter samråd med specialpedagogisk kompetens ska sedan skyndsamt stöd ges i form av extra anpassningar och eventuellt inleda pedagogisk utredning för särskilt stöd. För stöd i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd rekommenderar vi Skolverkets Allmänna råd.
Exempel på skäl att befara att en elev inte kommer nå de kunskapskrav som ska uppnås anges i handledningen till materialen. 
Publicerat tisdag 12 januari 2021