När ska man börja med skriftspråksinlärning på arabiska?

När ska man börja med skriftspråksinlärning på arabiska?

Svar:

När man börjar med skriftspråksinlärning, oavsett tidpunkt, är det lämpligt att starta med de ljud som är gemensamma med svenska språket.
Om dessa elever är i lägre skolålder eller födda i Sverige har de antagligen ett talat språk, språket i det land de kommer ifrån. De har därför inte hunnit lära sig klassisk arabiska. Talad arabiska skiljer sig från land till land. Varje land har sin variant. Klassisk arabiska är det gemensamma undervisningsspråket i alla länder.

”Det pedagogiskt inriktade litteracitetsforskningen betonar betydelsen av att elever med svenska som andra språk får stöd både i sin språkutveckling och i sin kunskapsutveckling. Detta förutsätter en språkmedveten undervisning som präglar alla skolans ämnen” (se, Hedman, Christina m. fl. 2012)
Hedman anser att man bör utgå från elevens erfarenheter och styrkor på hans eller hennes talade arabiska språk i hemmiljön och svenskan parallellt. För mer kunskap inom ämnet flerspråkighet och läs – och skrivinlärning rekommenderar vi denna antologi av Eva-Kristina Salameh och andra författare.

Litteratur:
Eva-Kristina Salameh (red).(2012). Flerspråkighet i skolan – språklig utveckling och undervisning. Natur & kultur.
Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat torsdag 22 februari 2018